Art 9
De aanvallen op de Kruidengeneeskunde
RUBRIEK: Kruiden    Geplaatst op 20 januari 2013

Vier berichten hebben mij korte tijd na elkaar bereikt, zodat ik ze bundel in een arti-kel; ze gaan allemaal over de kruidengeneeskunde, of beter over de permanente aan-vallen die op de kruidengeneeskunde en bij uitbreiding op de alternatieve genees-kundes (of omgekeerd) worden uitgevoerd.

Veruit de meeste aanvallen worden uitgevoerd "in naam van de wetenschap": in onze kultuur heerst een rationeel-materialistiese diktatuur -men kan dit genoeg bena-drukken- , wat inhoud dat ANDERE benaderingen en zienswijzen als "larie en ape-kool" worden verworpen. Beoefenaars daarvan benoemen dit doorgaans zélf alterna-tieve geneeskunde, om het verschil met de reguliere geneeskunde of allopathie dui-delijk te maken. Maar de tegenstanders noemen het "kwakzalverij", en maken van elk gerapporteerd misbruik in de sector, op hun beurt misbruik om het euvel vele malen uit te vergroten, en ervan te profiteren om keer op keer het proces van deze alternatieve "praktijken" te maken.

Een eerste aanval kwam aldus uit een hoek die ik niet had verwacht, en werd ge-voerd in een medium dat ik niet had voorzien: op Facebook maakte een (nu ex-)vriend het proces van de Chinese geneeskunde aan de hand van het uitsterven van de neushoorns. Hij stelde de Chinese geneeskunde, waar een libido-verhogend pre-paraat op basis van neushoorn-hoorn "bekend" staat, verantwoordelijk voor het af-slachten van de neushoorns. Dit is natuurlijk het spreekwoordelijk wegwerpen van het kind met het badwater, want de Chinese geneeskunde is uieraard veel MEER dan een paar obskurante preparaten. Bovendien worden zulke kwalijke praktijken in de eerste plaats door ordinair geldgewin in stand gehouden en verkocht. Datzelfde ge-beurt nl ook in de reguliere geneeskunde met doping en dergelijke bijvoorbeeld; maar niemand zal het in zijn kop krijgen om dat de allopathie zélf aan te rekenen. Het motief is dus niet zozeer "de discipline an sich", maar wel het geldgewin, een misbruik dat van ALLE tijden en kulturen is. De neushoorns worden niet afgeslacht VOOR of DOOR de Chinese geneeskunde, maar uit hebzucht. En datzelfde geldt voor olifanten, gorilla's, krokodillen, etc waar GEEN Chinese prepaten worden van ge-maakt.

Gecensureerd door EU

Mijn vriend Maarten vestigde vervolgens mijn aandacht op hetvolgende: het hier-onderstaand kort citaat uit het artikel van Earth Matters:
Op 14 december jl. werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius van kracht. Sinds deze datum bepaalt EU-regelgeving dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en voedingssupplementen in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Je mag nog wel over de werking van supplementen schrijven, maar daarbij geen producten aanbieden of op enige manier (direct of indirect) verwijzen naar producten. Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal € 30.500,-. Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelge-ving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buiten-spel te zetten. De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers - een grondrecht - er sterk door wordt beperkt. Een con-creet voorbeeld van wat nu niet meer mag: als we bijvoorbeeld zouden publiceren dat een plantje als weegbree kan helpen tegen een loopneus bij allergieën of ver-koudheid en we zouden waar dan ook op onze site een link opnemen naar een site die waar dan ook op die site (een middel met daarin) weegbree te koop aanbiedt - zelfs als dat is zonder enige toespeling op de werking van weegbree - dan zijn we al strafbaar. Als je dit niet gelooft, wat we ons heel goed kunnen voorstellen, dan ver-wijzen we naar de website van de NVWA. Diep verscholen vind je daar de informa-tie. Om ons heen hebben al verschillende tijdschriften en websites zeer hoge boetes opgelegd gekregen die juridisch onherroepelijk zijn.

Dit bericht even interpreteren nu: het betreft vooreerst voedingssupplementen! Dit is vnl op conto van de "overheid" te schrijven, omdat die van in den beginne rabiaat de geneeskrachtige werking van kruiden staalhard heeft ontkend, en dus zélf voor die boom van "voedingssupplementen" verantwoordelijk is. Als men immers op straffe van vervolging de kruidengeneeskunde verbiedt, dan heeft deze sector deze absur-de "wetgeving" proberen te omzeilen, door zijn preparaten "voedingssupplementen" te noemen ipv geneesmiddelen. Zelf ben ik steeds voorstander geweest om de fyto-therapie als een geneeskunst te claimen, en zich niet "in de verdediging" te laten dringen, maar haar recht op erkenning op te eisen. Ze kan immers duizendjarige adelbrieven en bewijzen voorleggen.

In de praktijk komt het erop neer, dat verkoop en werking van alternatieve prepara-ten worden los gekoppeld: men mag ze nog verkopen als .... wat eigenlijk?....., maar niet meer als produkten met enige "werking". Want de enige "middelen" die dat mo-gen claimen, zijn de traditionele "elementen" en vitamines zoals staat in: De lijst van 222 toegestane gezondheidsclaims, die je op het Net overal kunt vinden.                                          Klik hier voor meer informatie.
Gecensureerd door EU

Goed, voor een deel is ook de alternatieve sector zélf verantwoordelijk voor deze gang van zaken, door soms al te gemakkelijk aan bepaalde produkten bepaalde wer-kingen toe te schrijven. Maar zoals al gezegd: hoofdverantwoordelijke is de over-heid, die door haar starre houding elke vorm van regulatie onmogelijk maakte, en kruidenbeoefenaars de clandestiniteit indreef. Prohibitie heeft nog nooit misbruiken kunnen uit de wereld helpen, dus dialoog met de sector ware vele malen preferabeler geweest. En men mag tenslotte niet vergeten dat die piste van "voedingssupplemen-ten" juist een manier was om WEL officiëel een regulatie te kunnen hebben. Als men ook déze sector terug de clandestiniteit injaagt, dan zal dit kompleet averechts wer-ken en de misbruiken sterk doen toenemen!

En wat gaat men dan met al die kruidenboeken en kennis aanvangen die in de loop der eeuwen is verzameld? Openbaar op een brandstapel gooien? Men kan toch niet iets regulariseren door puur autokraties "van bovenaf" maatregelen uit te vaardigen, ZONDER respekt voor de materie en voor de realiteit van de praktijk te betonen, en ZONDER in dialoog te treden met zijn beoefenaars. Dit is dus een sterk staaltje van EU-betutteling: de heren en dames uitvoerders zitten in hun vetbetaalde ivoren to-ren wetgevingen en reglementeringen uit te voeren, en denken "goed bezig te zijn" (sic).

Mijn vriend Georges heeft mij ten derde op een schrijnende, levensgrote kontradik-tie op dit vlak gewezen:
De Europese Unie en haar lidstaten moeten dringend de strijd aanbinden met de biopiraterij, vindt het Europees Parlement. Die praktijk houdt in dat multinationals zonder toestemming nieuwe producten patenteren en commercialiseren die eigen-lijk gebaseerd zijn op de traditionele kennis en erfelijke hulpbronnen van lokale ge-meenschappen uit ontwikkelingslanden.
Onder meer de farmasector verdient veel geld met medicijnen die gebaseerd zijn op planten. Soms wordt voor het vervaardigen van die producten niet alleen de plant maar ook de kennis van de lokale bevolking gebruikt. Toch vloeien de inkomsten niet of nauwelijks terug naar die mensen. Volgens de Europese volksvertegenwoor-digers zou Europa het Nagoya-protocol van de Verenigde Naties moeten aanne-men. Dat is erop gericht de opbrengst van de genetische hulpbronnen beter te ver-delen tussen de landen waar ze worden gevonden en de landen die ze gebruiken. Het protocol dateert van 2010 maar werd voorlopig nog maar door negen landen geratificeerd. Een Europees land is daar niet bij.
Wettelijke onzekerheid
In de resolutie die het vandaag aannam, herinnert het Parlement eraan dat 70 pro-cent van de armen rechtstreeks van de biodiversiteit afhangt voor hun overleven en hun algemeen welzijn. "De regels die we hanteren voor het gebruik van natuur-lijke bronnen en traditionele kennis zijn slecht gedefinieerd en bedrijven maken van deze wettelijke onzekerheid misbruik om traditionele knowhow te gebruiken", zegt Catherine Grčze, het groene parlementslid dat de resolutie opstelde. Ze vindt dat de Europese Unie ervoor moet helpen zorgen dat de opbrengst van de commercialise-ring van traditionele kennis eerlijk verdeeld wordt, "in overeenstemming met haar engagement om armoede te bestrijden".
Concreet vraagt het Parlement dat een patent pas toegekend wordt als de afkomst van de bron of kennis vrijgegeven wordt. Het land van oorsprong moet ook zijn toestemming voor het gebruik geven en delen in de winst.

Dit voorstel bulkt van de goede voornemens -het is de nieuwjaarsperiode- maar heeft eigenlijk geen echte uitvoering: als overheden dit niet daadwerkelijk erkennen, is het zoals zovele intentieverklaringen op dat vlak, slechts een "dode letter". En dit gezegd zijnde, pleit het niet voor de konsekwentie van het EU-bestuur, van in het "buitenland" te erkennen, wat men in het "binnenland" laat ontkennen. Inderdaad Georges: begrijpe wie begrijpe kan!

Last but not least, is er het artikel van hierboven dat ik zélf in de krant gelezen heb, en dat eigenlijk een synthese van de 3 vorige berichten maakt. Ten eerste, omdat het verduidelijkt, WAAROM er bijvoorbeeld in de Chinese geneeskunde en de homeopa-thie, ook een aantal dierlijke preparaten zijn. Ten tweede stelt het de vraag: hoe gaat men DAT dan patenteren, ten aanzien van zijn "natuurlijke bron" of "land van herkomst"; de oceaan is immers van iedereen en van niemand! En ten derde: waar is enige blijk van eenduidigheid, wanneer men de geneeskracht van uitheemse planten erkent, maar niet die van inheemse planten; en men de geneeskracht van inheemse dieren onderkent, maar die van inheemse planten ontkent? Wie maakt hier dan uit-eindelijk een zootje-ongeregeld en een knoeiboel van: de beoefenaars van de "alter-natieve geneeskunde", of de overheden?

Beste lezer, geen koppijnen en geen paniek dus. Uiteindelijk hebben we nog steeds Moeder Natuur tot onzer beschikking: kweek kruiden in je tuin, oogst ze zélf, en drink ze zelf. Dat kan niemand je verbieden of ontnemen!

Voor verdere akurate informatie