Art 2
Taxus als kankermedicijn
RUBRIEK: Kruiden    Geplaatst op 2 november 2007

Bedrijven geven flink geld voor snoeisel dat kankermedicijn wordt.

Ik moest even in mijn ogen wrijven toen ik dat artikel las. Er is blijkbaar een hele evolutie aan de gang, die nu (pas) in de openbaarheid treedt. In mijn website heb ik vermeld dat taxus-snoeisel werd verzameld, om naar China verscheept te worden en daar verwerkt te worden tot een kankermedicijn. Dit was de stand van zaken zoals ik die kende in 2005. Maar thans blijken niet alleen boomkwekerijen van hier operatief te zijn in het verzamelen en prepareren van taxus-snoeisel, maar doen dit zelfs (min of meer) onder de auspiciën van Kom Op Tegen Kanker. Ga maar eens naar het Internet, en tik gewoon "taxus kankerkruid" in, en je zult kunnen zien dat ze daarvoor open en bloot reclame maken. "We verwachten alleszins een goede prijs, want men heeft ons verzekerd dat de vraag ontzettend veel groter is dan het aanbod" , zegt zo'n zaakvoerder. Dit is alleszins één van de wetmatigheden van de vrije-markt-economie, maar het is dus zeer de vraag of men met louter pragmatisme alle "ideologiese" bezwaren zomaar van de kaart kan vegen. Hoe valt die heuse ommezwaai te verklaren?

De boomkwekerijen fungeren als toeleveringsbedrijven van de farmaceutiese industrie, die uit de baccatine die taxus bevat, het kankermedicijn Taxol maakt. Vreemd, als men bedenkt dat deze (niet zonder belang zijnde) ontdekking niet met tromgeroffel en klaroengeschal door de mediese wetenschap de wereld werd ingestuurd. Het kan me natuurlijk altijd ont-gaan zijn, maar ik heb daarover niets gelezen. Eigenaardiger wordt het nog, wanneer farma-ceutiese bedrijven zoals Bayer, Aventis en Bristol-Myers ineens afnemers blijken te zijn van taxus-snoeisel. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat heeft zich in die jaren precies afge-speeld in die schimmige wereld achter de schermen? Een sluier wordt misschien opgelicht door devolgende bemerking:"Omdat de komende jaren heel wat patenten op dergelijke medicijnen vervallen, ..." Heeft men de realiteit ervan daarom al die jaren verzwegen, om in alle stilte zijn slag te kunnen slaan? Als ik cynies zou willen zijn, en verwijzen naar een ander krantenartikel van een paar dagen geleden met als titel "Steeds meer kankergevallen", zou ik kunnen opmerken dat er met kanker grof geld te verdienen valt.

Maar belangrijker is nog die bemerking "dergelijke" medicijnen. Op wat slaat die omschrij-ving dan weer? Op de schizofrene houding van aan de ene kant de geneeskracht van planten te ontkennen, en aan de andere kant ze tegelijk als grondstof te gebruiken voor het maken van medicijnen? Of op het spelletje om via de "omweg" van patenten het "eigendomsrecht" proberen te verwerven op iets wat niet "tot de mensen behoort", maar tot de vrije natuur? Er is tussen haakjes een echte testcase hierover aan de gang met het geneties materiaal van varkens. Nochtans staat verder te lezen: "We hebben enkele slechte jaren gekend(??), toen de farmaceutische bedrijven synthetische taxol aanmaakten, maar ze zijn daarvan terug-gekomen. Het lukt blijkbaar niet zo goed om het natuurlijke basisprodukt uit te schakelen." Uitschakelen? Wat uitschakelen? Dit is volstrekt in overeenstemming met wat elke recht-geaarde fytotherapeut weet: de geneeskracht van een plant zit in de totaliteit van alle werkzame bestanddelen, en niet in éé komponente. De enige fatsoenlijke konklusie van dit taxus-verhaal kan alleen maar zijn dat men de kruidengeneeskunde niet meer kan ont-kennen: als men van kruiden geneesmiddelen maakt, dan doet men dat omdat kruiden een geneeskracht bezitten. Wie zijn dan diegenen die "kwakzalvers" zijn of alleen maar "aan hun portemonee" denken? En nu krijg ik geweldige koppijn, en heb ik platte rust nodig.