Art 8
Spiritualiteit
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 2 juli 2009

Je zult geen spektakulaire uitspraken of hoogdravende voorstellingen in mijn reflek-ties en in mijn artikels vinden. Dit komt niet alleen omdat ik voorzichtig ben in wat ik zeg, maar ook en vooral omdat ik in mijn eigen balans wil blijven. Het heeft dus zowel te maken met het signaal dat men "de wereld inzendt", als met de verwachtingen die men zowel voor zichzelf als voor de anderen doet ontstaan. "Goede bedoelingen" zijn op dat vlak onvoldoende: het gaat om eerlijkheid en luciditeit. Liever zou ik ook alle leed kunnen wegnemen bij alle mensen, en alle problemen oplossen, maar dat gaat nu eenmaal niet: sommige ziektes zijn niet te genezen, sommige mensen kunnen niet geholpen worden, en sommige problemen kunnen zeer zeker niet in een hand-omdraai opgelost worden. Dat is de REALITEIT, en wie om wat voor (edel bedoelde) reden ook daar TEGENIN gaat, geeft zijn medemens verkeerde signalen, en ver-liest zijn (kostbaar) evenwicht.

Dat is dan ook de reden waarom ik liever niet in typiese New-Age-middens vertoef: ik krijg letterlijk en figuurlijk nogal eens koppijn van de taal en de manier waarop de dingen des levens daar geformuleerd worden, omdat ik willens-nillens registreer wat niet klopt, en wat niet kan. Diezelfde "propaganda-praat" komt men ook tegen in politieke middens, waar diezelfde verwachtings-spelletjes gespeeld worden; en u raadt het misschien: ook daar krijg ik koppijn van. Daarom dit op zich ietwat eigen-aardig artikel, met de oproep weliswaar open-minded te zijn, maar OOK lucied te blijven, en een soort "praktiese bloemlezing" van voorstellingen en voorstellen, waar men beter heel omzichtig mee kan omspringen.

VOLGENDE thema's of onderwerpen kunnen beter met uiterste omzichtigheid worden behandeld:

-medium-schap: zich openstellen voor entiteiten, "praten" met overledenen, infor-matie van "de andere kant" ; channeling; .....
-vorige levens: de meeste mensen hebben het al moeilijk genoeg met DIT leven, op-dat er nog eens vorige levens zouden moeten bijgesleurd worden
-werken met niet-eigen energie: werken met eigen energie kost (men wordt moe door het geven) en vraagt beheer; "tappen" van een oneindige "kosmiese energie" is zoals tappen aan een "oneindige bron". Omdat we in een eindige wereld leven is niets in dit Ondermaanse echter oneindig, en door de wet van het karma, kleeft aan AL-LES wat we doen, een prijskaartje vast. Niets is "gratis".
-werken met het bewustzijn ZONDER er echt aan te werken, waarmee ik bedoel: "onderbewuste" inprenting; "programmeren" van nieuwe patronen alsof ons bewust-zijn een computer zou zijn; en andere "dressuur" van het gedrag.

WAAROM? Omdat men bij de eerste drie nagenoeg geen enkele benadering vanuit de eigen ervaringswereld kan leggen, en dus de beweringen ook niet kan checken naar hun waarheidswaarde, laat staan kan inpassen in zijn ervaring. Wat overblijft, is dan een "mentale konstruktie" van iets dat "grond" mist, en waarin men juist in het aannemen van de geloofwaardigheid ervan kan "genomen" worden. Iets aanne-men, zonder te kunnen evalueren, zet de deur open voor allerlei vormen van mis-leiding.
Bij de laatste, omdat het de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes en gedrag helpt uit de weg te gaan, ipv onder ogen te nemen. Bewustwording houdt in: begrijpen wat de redens en de gevolgen van zijn KEUS zijn, en dan de KEUZE nemen om "het over een andere boeg te gooien". Veranderingen, die NIET inwerken op het bewustzijnsproces, blijven als vliegen aan een vliegenvanger kleven; na een tijd ver-glijdt men terug in het oude patroon.

VOLGENDE thema's of principes kunnen beter helemaal NIET gebruikt worden:

-behandelingen op afstand en telefoniese konsulten; om wat dan ook te kunnen doorvoeren, moet er een vorm van KONNEKTIE, een band tussen "zender" en "ontvanger" bestaan. Die is er sowieso NIET tussen wildvreemden, of tussen mensen die elkaar "in levende lijve" niet ontmoet hebben. Verder vraagt VERDIEPING een vorm van bezinning en bezinking, die er bij zulke vormen van instant-konsult, niet KUNNEN bestaan. Tot spijt van wie het benijdt: men moet zich verplaatsen NAAR de therapeut, healer, dokter, of wie dan ook.
-materialisaties als "bewijzen" van iemands bewustzijnsgraad, of van de "intensiteit" van zijn intuïtie. Hulp van buitenaf ontstaat door respons van bereidwillige mede-mensen, en niet als "wetmatigheid" door uitstraling. En hulp van bovenaf is nog veel minder "schering en inslag": slechts een paar keer in zijn leven kan men er echt beroep op doen. Beiden zijn verdoken vormen van magie, die helaas vaak als een doorgedreven wens, aanleiding geven tot vormen van manipulatie (letterlijk en fi-guurlijk), en bedrog. Wijsheid begint met het inzicht van wat niet kan; wat mogelijk is, volgt daaruit, en niet omgekeerd.
-vormen van bewustzijnsgroei, die niet tot stand komen als eigenlijke bewustzijns-processen, maar door aanraking, door initiatie, door inwijdingsrituelen of -formules, door "energetiese beïnvloeding", "verhoging van trillingsgetal";..... Stuk voor stuk zijn dat "inmengingen" die vreemd zijn aan de ritmiek en de noodwendigheden van ie-mands persoonlijke groei, en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor het eigen karma. Groei moet van binnenuit komen; en alhoewel men die wel kan stimuleren, kan men die in geen geval forceren (dit valt tegengesteld uit).