Art 9
Magiese Praktijken
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 14 januari 2010

Een paar dagen geleden zag ik op een dokumentaire gedraaid in Afrika, hoe in een dorp een meisje van amper 8 jaar moest geëvakueerd worden door een welzijnswer-ker, omdat ze beticht werd van hekserij, en die nacht zeker zou omgebracht zijn. Behalve dat dit "hemeltergend" is, is dat een typiese vorm van zogenaamd bijge-loof. Vaak stelt men het zo voor, alsof dit voorbehouden zou zijn voor "animistiese religies" die geloven in "bovennatuurlijke werkingen". Met alle respekt, maar wat waren de heksenverbrandingen in de Middeleeuwen en de genadeloze vervolging van "andersgelovigen" en "heidenen" tijdens de Inquisitie door de Kristelijke gezags-dragers, anders dan dat?
Heel kortzichtige en bekrompen wereldse rancunes werden, en worden blijkbaar nog steeds, op deze manier vereffend: men maakt misbruik van een "godsdienstig platform" om persoonlijke belangen na te streven, en tegenstanders tot "vijanden" te brandmerken en te elemineren. Alle zogenaamde stammenoorlogen en godsdienst-oorlogen draaien dus in werkelijkheid om rijkdom en macht. Er bestaat eigenlijk geen verschil tussen in de Middeleeuwen iemand als heks verklikken, en in Wereldoorlog 2 iemand als een verzetsstrijder te verklikken: gewoon een manier om iemand "voor altijd te doen verdwijnen".
Dat zou er attent op moeten maken het paranormale niet licht als "werking of tussenkomst van bovenaf" voor te stellen: dat zijn praktijken van magie. Als op grond van het bovenstaande op niet mis te verstane wijze duidelijk wordt gemaakt, dat godsdienst vaak als ALIBI dient om minder hoogstaande motieven en belangen na te streven, zou men op het vlak van magie helemaal extra-voorzichtig moeten zijn.

Op grond van het voorgaande, zou men kunnen denken: edoch, gelukkig zijn we in het Westen na de Verlichting, de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en de geestesverruiming van de sixties, voor goed verlost van zulke nefaste vormen van bijgeloof. Dat had je maar gedacht! Op een vreemde manier maken die met de New Age een come-back. Je zou ervan verwonderd staan hoeveel verzoeken ik krijg om "magiese bezweringen" of "betoveringen" ongedaan te maken. Blijkbaar gaat men ervan uit dat dit gemakkelijk kan, en dat dit een veel voorkomende realiteit is.
Ik sta dan telkens weer versteld van wat men zo allemaal aan zwarte magie toe-schrijft; vooral in relatie-problemen blijkt men er het handje van weg te hebben, om bepaalde keuzes en beslissingen die mensen nemen, toe te schrijven aan bezwerin-gen of vervloekingen. Hoe mensen met elkaar omspringen, en meer bepaald op ne-gatieve en verkeerde manieren, heeft echter niets met een "paranormale dimensie" te maken, maar alles met een belabberd bewustzijn. Ik weet wel, dat men in de andere richting ook niet moet gaan overdrijven, namelijk ALLES tot een persoonlijke verantwoordelijkheid terugvoeren (extreem voorbeeld hiervan: als je kanker krijgt, is het je ""eigen schuld"). Maar in dit geval, is er dus wel sprake van een proberen ontkennen van zijn verantwoordelijkheid. Men gaat dan zogezegd vreemd, niet omdat men geen weerstand kan bieden aan zijn sexuele driften, maar omdat men zogezegd "onder iemands bezwering staat". Het kan best voorkomen, dat men onder iemands invloed en aantrekking komt, maar dit gebeurt niet buiten de wil om. Het kan best, dat iemand iemand probeert te manipuleren, maar die is daaraan niet overgeleverd als een "weerloos slachtoffer".

Kortom, magie wordt nogal eens als "verklaring" en dus ALIBI gebruikt, om geen verantwoordelijk heid voor eigen gedrag en houding te hoeven nemen. Men kan het zogezegd zélf niet helpen: men is "betoverd".
In dit verband gaat men bovendien nog eens aan "type-casting" doen: bezweringen en vervloekingen opheffen zou het werk van de sjamaan zijn. Wat doen die anders? Heel bizar dat ondanks mijn uitgebreide informatie en profilering op mijn site (www.sjamaanrudy.be namelijk) van wat ik al dan niet doe, mensen tóch weer met zulke voorstellingen naar mij komen. Het uitklaren van een welbepaalde relatie-problematiek heeft bvb alles met inzicht in de aard van de partners, hun psychologie, de aard van hun relatie, en hun specifieke relatieproblematiek te maken, en bijna nooit met een "bezwering". De "bezwering doen verdwijnen" is natuurlijk een gemak-kelijker procédé dan werken aan zichzelf en zijn relatie, door een bewustwordings-proces. "Laat mijn man terugkomen" vergt als "oplossing" natuurlijk minder van zichzelf, dan de pijnlijke konfrontatie met zichzelf aangaan WAAROM zijn man is weg gegaan, en geen reden heeft om op die beslissing terug te komen. Het antwoord daarop zou immers luiden: ofwel zélf veranderen om anders in de relatie te gaan staan; ofwel hoeft de man niet eens terug te keren omdat hij een bron van problemen is en men hem liever kwijt dan rijk is.
De clou van zulke verhalen, is dan nogal eens, dat alhoewel vele verzoekers dit eigenlijk best "weten" (nl: deze man of vrouw deugt niet, en doet mij geen goed), ze aan de "sjamaan" of "helderziende" juist met de omgekeerde vraag komen: in feite vragen ze impleciet dus geen "oplossing" voor hun probleem, maar een soort magie-se verrechtvaardiging om ermee te kunnen dóórgaan. Hef de bezwering op sjamaan, zodat alles weer wordt zoals voorheen! Ze vragen de sjamaan niet om hen wijzer, maar dommer te maken en hen een soort magiese blinddoek aan te reiken. Daarom deze verwittiging voor elke hulpverlener van welke aard ook: wie zich daartoe laat verleiden, is "zeer slecht bezig".