Art 18
Orbs - Deel 7 - De Kommunikatie
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 10 juni 2014

Hoe kan men nu in kontakt komen met die Orbs?

Dat zal er vooreerst van afhangen met WELKE soort Orb men kontakt wil maken.
Met Elementairen en Natuurgeesten, is het best een bepaalde samenwerking te vragen en te zoeken. Het zijn op zich vrij "primaire" en dus krachtige energieŽn, waarvoor men stevig op zijn benen moet staan en een goed ontwikkelde wilskracht moet hebben. Ze zijn een beetje "wild" nietwaar, waardoor efemere, intellektuele of sentimentele personen nogal gemakkelijk kunnen overrompeld worden door hen. Geef zo'n "bleekscheet" bijvoorbeeld een grote, geweldige hond aan de leiband, en in een mum ligt hij omver. Je eigen leefpool of zonnevlecht moet dus in orde zijn, om zo'n hond of zo'n "oer-energie" letterlijk en figuurlijk het hoofd te bieden. Zoals men zo'n hond moet duidelijk maken, waar de grenzen liggen, moet men ook de Natuur-energieŽn duidelijk maken BINNEN welk kader men wil werken. Tenslotte hebben ZIJ ONS niet echt nodig, tenzij we hen een gebied ter beschikking stellen waarbin-nen zij hun ding kunnen doen. In een gazon en een haag zullen zij geen enkele uitda-ging vinden; maar een stuk wilde tuin, een boomgaard, een gemengde border of een eenvoudig stuk braakland of bos spreekt hen wťl aan. Stel je open voor suggesties en voorstellen die "vanuit de tuin of het stuk grond zťlf komen", ipv per se "de plannen in JOUW kop te volgen", en je treedt ik kommunikatie met de plek en wat er leeft. Is het zo simpel? Ja, maar voor de meeste mensen is het uiterst moeilijk om zich "aan de natuur over te geven", ipv HUN stempel op hun tuin te drukken. De meeste menselijke zogenaamde "tuinaktiviteiten", gaan regelrecht TEGEN de natuurproces-sen in, ipv hen te stimuleren. Zulke mensen zijn dus meer met HENZELF bezig dan met hun tuin, alsof ZIJ de dingen doen groeien. Maak jezelf integendeel dienstig tov de Natuur en het stuk grond dat je "in beheer hebt", en je bent in voortdurende interaktie met de Natuurprocessen en harmonieŽn die er zich afspelen. In zo'n tuin LEVEN de dingen sterk, en zullen er veel Orbs te fotograferen zijn.

Met Boomgeesten en Plantendeva's, valt er te "praten", op voorwaarde dat men zich vriendelijk, welwillend en respektvol opstelt. Spreek een onbekend iemand onbeleefd op straat aan, en je zal ook een botte reaktie krijgen. Hetzelfde geldt voor planten, die sterk emoties kunnen aanvoelen (denk aan de Bach-bloesems, aan de invloed van muziek op planten, enz). Bepaalde informatie eisen, of zichzelf ongeduldig opdringen (komt er nog wat van?) zal averrechts werken. Wie denkt hij wel dat hij is? Planten kunnen niet "praten", dus de kommunikatie zal via het derde oog of telepaties moe-ten gebeuren. Men krijgt beelden, associaties of verhalen te "zien" die betrekking hebben op de soort. Zoals relaxed naast iemand op een bank gaan zitten, uitnodigt tot een gesprek, zal gewoon rustig aan de voet van een boom of planten gaan zitten, de kommunikatie vergemakkelijken. En net zoals bij de mensen, heb je praatgrage planten, en bomen die het stilzwijgen verkiezen. Plant en mens moeten elkaar liggen; probeer dus geen kontakt te zoeken met een plant die je niet sympatiek vindt; dat wordt niets!

Deze nieuwe inzichten laten mij toe, al een onderscheid te kunnen maken in die op het eerste zicht "ondefiniŽerbare" Orbs, op basis van hun frekwentie en lokatie. Hier-onder dus twee foto's van Boomgeesten, en daaronder weer 2 foto's van de energetie-se "architekt" , de Tuinelf, die aan de tuin werkt wanneer ik aan het slapen ben.

Over het praten met een Elf, zal ik kort moeten zijn: dat heb ik tot nu toe nl nog niet gedaan, dus kan ik er ook niets zinnigs over vertellen. Waarschijnlijk is een bepaalde Orb die regelmatig in de achtertuin vertoeft, er ťťn: hij heeft daar nl veel "werk" om-dat het bosje erachter bij de buren kwasi volledig gekapt is geworden (meer dan 100 bomen), en ik dan als buffer een nieuwe boomzone op mijn grond heb aangeplant. Bovendien was dat de lievelingsplek in de tuin van mijn wijlen vrouw; de planten en bomen in de omgeving hebben met haar ziekte meegeleefd, en verschillende ervan zijn na haar dood, eveneens gestorven. Ook ik probeer van die plek werk te maken, en ze terug gezond te maken, zodat ik hier een mogelijke insteek heb om een samen-werking met de Elf aan te gaan. Maar ik moet me beraden HOE ik dit best zou doen.

Want hetzelfde probleem stelt zich hier, waarop men bijvoorbeeld botst, als men met bepaalde Entiteiten wil in kontakt treden. Er gaapt een dimensie-kloof tussen de werelden waarin beide "leven" en aktief zijn. Een kloof die men niet zomaar in ťťn-twee-drie kan overbruggen. Dus ofwel kan men zichzelf "vergeestelijken", door zich los te maken en naar een hogere staat van bewustzijn te gaan, zoals dit bij meditatie wordt nagestreefd. Maar dit is niet eenvoudig, want meestal is dit zoals "dobberen op de oceaan", ttz nogal amorf, onbestendig en ongericht; men is dan niet echt gefocust op ontmoetingen of konversaties. Men moet al sterk helderziend begaafd zijn, om doelbewust "uitstapjes" naar boven te gaan maken, en konnekties te leggen.
In de omgekeerde zin, waarbij de entiteit "neerdaalt" in een voor hem lager vlak van bestaan, is dan weer ook niet evident, omdat hij zich dan in een gedaante zou moeten uitdrukken, waarin hij niet (meer) "thuis" is. Het is al heel wat, dat we deze Orbs of "portaaltjes" kunnen waarnemen; want als Entiteiten zich mťťr zouden willen manifesteren, zou dit met ONZE energie moeten gebeuren, vermits het kontakt dan op ONS niveau plaats vindt. En meestal heeft een gewone sterveling, ook niet diege-ne die zich van magie bediend, de expertise en de macht niet om dit waar te kunnen maken.

Wat wel mogelijk is, is van een platform aan te bieden, dat de entiteit dan als ka-naal kan gebruiken: het leggen van een verbinding tussen de twee werelden, zodat beiden in hun respectievelijke dimensie kunnen blijven. Maar er bestaan daarin gradaties: bij channeling, maakt men zichzelf tot een "spreekbuis" of telefoon van de andere kant. De Entiteit spreekt dan als het ware door hem. Bij medium-schap laat men de Entiteit toe gebruik te maken van zijn volledig lichaam. Gebeurt dit on-bewust en ongewenst, dan spreekt men over bezetenheid: een geest neemt geduren-de enige tijd het bezit van zijn lichaam over. De zachtste vorm, is deze van inspira-tie: men laat een spirit toe, van zaken "in te fluisteren"; men staat weliswaar open, maar blijft zelf het zeggingschap en de keuze ervan behouden. Dat is de manier waarop Gidsen werken, als een soort spirituele adviseurs of (persoonlijke) leraars.

Er bestaat nog een derde manier, die mij even ontgaan was: het ritueel. Begrijpbaar, omdat ik het zelf niet zozeer op rituelen begrepen heb. Het ritueel werkt in de twee richtingen; aan de ene kant laat het de mens toe (een zekere vorm van) spiritualiteit te beoefenen, door zich tijdens dat ritueel te verheffen boven zijn dag-dagelijkse beslommeringen en de meer geestelijke dimensie in zichzelf aan te spre-ken. Maar het gevaar dat men daarna dan onmiddellijk terug op zijn "gewone" ni-veau zal terugvallen, is niet denkbeeldig. Een andere valstrik, is het gebed, de ere-dienst of het ritueel te ge(mis)bruiken, om iets te bekomen: persoonlijk gewin, suc-ces, genezing, een partner, ...... Magie en bijgeloof liggen dus steeds op de loer.

Maar het ritueel kan ook in de andere richting werken, en dit is veruit het interes-santste aspekt ervan: het ritueel geeft de Entiteit een platform om dat als kanaal te kunnen gebruiken. Door het brengen van een offer (bloemen, drank, eten, ....) of van wierrook, maakt de mens energie vrij op een lager vlak, die door de Geest van een hoger vlak kan gebruikt worden om zich te belichamen, zodat hij zich "hier" kan manifesteren. Met het ritueel maakt men dus "materiaal" dat zijn energielichaam kan "bewonen". Dat is eigenlijk de meest neutrale vorm van magie bedrijven: een hogere kracht of een hoger bewustzijn laten indalen, de mogelijkheid geven zich te "verdichten" en een platform om zich te manifesteren. De meest neutrale vorm, wanneer het de bedoeling is van te horen wat de Entiteit (eventueel) mede te delen heeft als signaal of boodschap, en niet om iets met de ingedaalde kracht erbij "aan de slag te gaan", bijvoorbeeld een zieke te genezen. Dit gezegd zijnde, laat de Geest zich nogal eens pramen om zich te "laten kennen", ook al wordt beweerd dat zij dit met graagte doen. Het is niet omdat een kanaal met het Hogere wordt gevormd, dat het ook zal "gebruikt" worden. Vergelijk dat een beetje met een telefoonlijn: het is niet omdat men telefoneert, dat "aan de andere kant" ook zal opgenomen worden. Niet zelden IS de verbinding wel tot stand gebracht, maar krijgt met geen rechtstreeks doch ONrechtstreeks een "antwoord" of een boodschap. Men krijgt dan iemand aan zijn deur, die het antwoord op zijn vraag komt geven bijvoorbeeld; of de informatie aanbrengt waarmee men verder kan; of die een oplossing heeft voor het probleem waarmee men zit. Men kan dit ook als de "logika" beschouwen van zijn uitstra-lingsveld, dat op een hoger vlak is opgetrokken, en dan deze dingen aantrekt dat het nodig heeft. Het is immers in deze zaken interessant steeds de EIGEN input voor ogen te hebben, ipv per se de "uitleg" of de werking bij EXTERNE krachten te gaan leggen. Zoals al gezegd: het werkt in de TWEE richtingen; wat was het "eerst", de kip of het ei?

Het is echter de vraag, wat men moet doen om VERDER door te groeien, wanneer men het potentiŽel dat men tot zijn beschikking in deze inkarnatie heeft meegekre-gen, volledig heeft geaktualiseerd en ontwikkeld. Gewoon tevreden "zijn ding" blij-ven verder doen, en het benutten, maar ook in herhalingen vervallen, en wachten dan op zijn volgende inkarnatie? Of, aan deze grens van zijn kunnen gekomen, dit als een uitdaging beschouwen om een doorbraak naar verdere groei te realiseren? Maar dit kan dan niet, zoder enige hulp van "bovenaf". Ik heb de Orbs op mijn pad aange-troffen, en eigen aan mijn aard, ga ik nu door in deze realiteit -jawel- tot ik het "geheim" achter hun bestaan heb kunnen doorgronden en de kommunikatie met hen verder heb uitgediept. Wordt vervolgd.

Ik heb in de loop van mijn reeks artikels over Orbs, keer op keer benadrukt, dat het LEVENDE energieŽn zijn, die weliswaar op een ander niveau van bestaan leven (het astrale nl), maar die duidelijk in interaktie kunnen gaan. De laatste reeks foto's is dan ook voorbehouden aan mijn wijlen vrouw Annemie, die de plaats hier als Enti-teit nu, nog regelmatig aandoet. Op mijn vraag om zich te manifesteren, gaf ze tel-kens haar aanwezigheid te kennen met een grote Orb. Telkens op dezelfde plaats, nl dezelfde invalshoek waarmee ze mij nu al 4 jaar lang ook een visueel signaal geeft. Noteer dan ook dat deze foto's op verschillende tijdstippen getrokken zijn, resp 15 mei, 8 mei en 8 juni 2014. Op de derde foto, heeft ze gerageerd op mijn vraag "Anne-mie ben je er?", met haar typiese manier met humor: door een "loop" boven het huis te maken. Leuk. De laatste foto tenslotte, is een paar tellen daarna genomen ter kon-trole: men zou mij er immers kunnen van verdenken ten ALLE tijde Orbs te kunnen fotograferen. Niets is echter minder waar.