Art 17
Orbs - Deel 6 - De Duiding
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 10 juni 2014

Persoonlijk kontakt is maar mogelijk, wanneer men een differentiatie kan maken tussen de verschillende individualiteiten. Dat is zo met mensen, en dat is zo met Orbsen. Mijn eerste "opdracht" bestond er dus uit van die herkenning te kunnen uitvoeren. Dat is zo'n beetje het geval, wanneer je in een nieuwe buurt bent gaan wo-nen: alle mensen die je op je weg ontmoet, lijken op elkaar, en in de beginne slaag je er niet in hen van elkaar te onderscheiden. Het is pas na een tijd hetzelfde trajekt te hebben afgelegd, en dezelfde mensen een paar keer te hebben aangesproken, dat elk letterlijk en figuurlijk zijn eigen gezicht krijgt. Met Orbs is het net zo: eerst moet men zich realiseren, hoeveel men er op een bepaald trajekt ontmoet. Sommigen zullen er "werken"; anderen zullen eerder toevallige passanten zijn, en een minoriteit zal er "leven". Het vraagt dus ook tijd om vooreerst Orbs van elkaar te kunnen onderschei-den -ze lijken allemaal op elkaar mijnheer!-, en van ťťn, welbepaalde Orb te kunnen herkennen.

Zoals het al vrij snel duidelijk wordt, wie op een bepaalde plek woont, of wie "de baas" is van een bepaald werf of een bepaalde zaak, tonen de "dominante" Orbs vrij snel aan, dat men zich tot HEN moet wenden. Zij doen dit door te flashen: zich groter te maken; op video's kan men hen dan ook zien "knipperen" als een pink-licht. Automaties trekken zij de aandacht. Zoals bij een werf zowel gewone werklui of arbeiders, een bouwondernemer en een architekt kunnen rondlopen, dan speelt er zich iets kompleets analoog af op een erf met Orbs. De "werkers", dat zijn de Natuur-geesten en Elementalen: men kan ze een beetje vergelijken met de betonneerders en de metsers die een nieuw huis bouwen. De Elementalen leggen het fundament, en de Natuurgeesten bouwen daarop verder. Zoals alle arbeiders, zullen ze eens opkijken wanneer de bouwheer of een bezoeker het werf bezoekt, maar zullen zij zich weinig of niet met hen inlaten. Zij doen gewoon naarstig hun werk verder. Welk "werk"? Goede vraag! Want om die te kunnen beantwoorden, dienen we het materialisties denkkader , waarmee we gewoon zijn, alles van de wereld en het leven te benaderen en te bekijken, te verlaten. Dit materialisties wereldbeeld poneert immers, dat elk groeiproces louter het gevolg is van voedingsstoffen en de juiste groeifaktoren. Uiteraard hebben die hun belang, maar wie kinderen opvoedt, weet dat eten, kledij en ruimte geven, niet voldoende zijn. Kinderen hebben ook nood aan aandacht, genegenheid, zorg en liefde: dat is hun emotioneel, mentaal en energeties "voedsel". Planten zijn daarin niet anders, want zijn OOK levende wezens, met een bepaalde ontwikkeling en bewustzijn: zij hebben dus naast kompost en water ook nood aan zorg op een ANDER vlak om tot harmoniese planten, kruiden of bomen te kunnen opgroeien. En daarvoor zorgen dan de Natuurgeesten, zoals Gidsen mensen bijstaan op astraal niveau in hun ontwikkeling. Kortom, de materiŽle realiteit, die wij door-gaans DE realiteit noemen, blijkt slechts EEN bestaansvlak te zijn. Weliswaar dŗt met de grootste verdichting of verstoffelijking, maar voor de rest slechts 'n ONDER-deel van een realiteit die in lagen blijkt opgebouwd te zijn. Al deze niveau's hebben nu hun eigen "verdichtingsgraad" -hoe hoger, hoe ijler; dat is ook zo in de aardse at-mosfeer-; of zoals men dat in de esoterie uitdrukt hun eigen "trillingsgetal". De stra-tifiŽring van deze lagen is niet allen kwantitatief, maar dus tegelijk ook kwalitatief: een zekere hiŽrarchie, die samengaat met een grotere verantwoordelijkheid over een groter deel werkelijkheid.

Zoals Gidsen hezelfde trajekt volgen van de mens die ze bijstaan, zo zijn er Boom-Geesten, die de groei van een bepaalde boom, van zijn kieming tot zijn afsterven, be-geleiden. Terwijl Natuurgeesten kunnen komen en gaan, of seizoengebonden zullen verschijnen, en Elementalen komen op "verzoek", wanneer zij nodig zijn voor een dringende karwei of een bepaald probleem, zijn Boomgeesten logieserwijze gebon-den aan een welbepaalde boom die op een welbepaalde plaats staat. Verwar Boom-Geest niet met Boomdeva; deze laatste is de hoeder van telkens een bepaalde boom-soort en gaat als een soort dokter op bezoek van de ene eik naar de andere eik (de Eikdeva), of van de ene beuk naar de andere beuk (de Beukdeva). Een bepaald stuk groen, een deel van een bos, een stukje landschap of tuin, staat dan weer onder de overkoepelende hoede van een LandsschapsGeest of Elf. Die is verantwoordelijk voor de goede orde, samenwerking en harmonie binnen zijn gebied. Boomgeesten en Elfen zijn dus "territoriaal", en zijn diegenen die dus voornamelijk als "individuele" Orbsen op foto's van een bepaalde plek zullen staan, en zullen terug te vinden zijn.

De voorstellingswijze waarop deze Orbsen dan worden afgebeeld, heeft veel te ma-ken met archetypen uit het kollektief onderbewuste en met overleveringsverhalen uit een ver verleden, toen heel wat mensen nog helderziend genoeg waren om ze te heb-ben kunnen zien. Men kan stellen dat AardElementalen er als "trollen" uitzien; Wa-ter-Elementalen als "nimfen"; VuurElementalen als "draakjes" (vuur-hagedissen); en LuchtElementalen tenslotte als gevleugelde "elfjes" of Faeries. Natuurgeesten zijn "naarstige kleine werkers": de gekende gnomen en kabouters uit talrijke sprookjes. Samen met de Aardgeesten werken ze aan de wortelgroei; met de Watergeesten aan de bladgroei; met de Luchtgeesten aan de bloeiwijze; en tenslotte met de Vuurgees-ten aan de vruchtvorming.
Nu, ik moet konstateren, dat wat betreft de uitbeelding ervan, de menselijke verbeel-ding nogal sterk tekort schiet: Boomgeesten worden voorgesteld door gewoon in een boom een menselijk gezicht te tekenen, en Natuurgeesten nogal eens door een mooie vrouw als een soort vlinder te photoshoppen. Dit vermenselijken gaat verder met de filmfiguren van Walt Disney en met de tekenaars van al bij al erg brave kabouters, zodat ik flink heb moeten zoeken naar afbeeldingen die een beetje "karakter" had-den. Als je dus je met deze voorstelling problemen hebt, omdat het iets "ondefiniŽer-baars" teveel "invult", probeer dan eerder het beeld van de ijsberg voor de geest te halen: bij een ijsberg bedraagt het zichtbare gedeelte slechts 1/7e van zijn totaliteit. Dit betekent, dat 6/7e ONzichtbaar is, want zich onder water bevindt. Net hetzelfde geldt voor wat de mens doorgaans de "tastbare" realiteit noemt: het is dŗt STUK van de realiteit dat stoffelijk is, maar dat in realiteit (!!) SLECHTS een gedeelte van de totale werkelijkheid is. 6/7e van de levende werkelijkheid is dus NIET tastbaar, want van fijnstoffelijke of energetiese aard. Maar wel zeer "reŽel" !
Je moet het zo proberen te bekijken: voor ELK objekt, fenomeen, aktiviteit, .... is er een "emanatie" in 3D naar een gelaagdere en fijnstoffelijkere "duplikaat". Het "straalt" zijn wezen uit in verschillende bestaanslagen. Meer nog: het staat ook in verbinding met deze gelaagde komponenten. Nog meer: de onzichtbare of energe-tiese dimensie is het meest wezenlijke DEEL van dit komplex. Het is dus niet het lichaam van de mens, dat de architekt is van zijn leven, maar zijn geest: het lichaam volgt de geest, en niet omgekeerd; de geest is de bestuurder!

Ik zie nog steeds mijn (wijlen) vriend Wilfried de Swaef vertellen hoe hij een belang-rijk Eureka-moment had: hij zat op het toilet en bekeek zijn schema's die hij op de grond voor zich uit had gelegd; maar die lagen omgekeerd. En opeens werd hem de struktuur van het universum duidelijk: ZO is het! De (grote) werkelijkheid is net het omgekeerde van wat wij mensen, hier als onze (kleine) werkelijkheid beschouwen. Elke materiŽle vorm is niet het "begin", maar het "einde"; het einde van een verdich-tingsproces nl. De bron of het fundament, ligt in de energie of geest.

Dus: het stoffelijk "water" is uiteindelijk slechts de meest materiŽle vorm waarin, de energie Water zich kan manifesteren. Maar emoties , de levensenergiestroom, de stroom der generaties, de stroom van inkarnaties, zijn OOK (ijlere) manifestaties van deze zelfde WaterEnergie. Zij dragen die signatuur, en zijn het "werk" van de Water-Geest. DE realiteit is derhalve niet alleen veel komplexer, maar vooral ook veel meer veel-lagig; waarbij een bepaalde energie doorstroomt van zijn bron, de Geest, doorheen de verschillende bestaanslagen, om uiteindelijk ook de "final frontier" te bereiken: de materie, de stoffelijke vorm, het lichaam. Deze materie is niet zijn "be-stemming", bijlange niet: zijn bestemming is GROEI. Op fysiek vlak betekent dit: fysiek groeien; het lichaam onderhouden; zich goed verzorgen. Op psychies vlak betekent dit: psychies groeien, een wijzer mens worden. Op spiritueel vlak betekent dit: groeien in bewustzijn. De verantwoordelijkheid voor groei opnemen, betekent: zorgen voor. Als opvoeder, zorgen voor de groei van kinderen. Als dokter, zorgen voor de gezondheid van mensen. Als bewoner: zorgen voor de plek waar men woont. De mens is dus geen "eigenaar" maar rentmeester.

Het "hogere" heeft als taak, te zorgen voor het "lagere"; en het "lagere" voedt het "hogere". De geest moet over het lichaam waken; en het lichaam moet de geest mogelijkheden geven. Gidsen waken over onze geest,, en staan die bij wanneer die in problemen komt. NatuurGeesten waken over en zorgen voor de tuin. Elementalen waken over en zorgen voor Gaia. Op elk bestaansvlak wordt er telkens iets verzorgd om te doen groeien, en wordt er iets gevoed om in stand te kunnen houden. Het lichaam moet de geest een voedingsbodem geven. De Planeet Gaia moet de oerener-gieŽn een voedingsbodem geven om te kunnen "werken". Onze geest moet Geestes-Gidsen een werkterrein aanbieden. Zoals in een ecosysteem alle levende wezens van elkaar afhangen en een wederkerige relatie onderhouden; zo ook staan op analoge wijze in de verschillende bestaanslagen de levensfenomenen in een wederkerige relatie tov elkaar. Elk geeft iets, en krijgt ook iets (terug). Zo is er evenwicht.

En hierop realiseer ik mij: ik heb steeds mijn tuin verzorgd in samenwerking met de natuurkrachten; geen wonder dus dat zij "leven" en werken in mijn tuin. Ik werk samen met een BoomGeest, een Landschaps- of TuinElf, sedert een hele tijd al met de 4 Elementen, maar voor het eerst kan ik ze ook (gedeeltelijk) zien.
Nu al een paar jaren, heb ik gezorgd voor mijn vader, mijn vrouw en mijn moeder in hun leven hier en in hun overgang terug naar de andere zijde. Ik heb als therapeut en als sjamaan mensen, dieren en bomen geholpen in hun energetiese balans. Ik heb al die tijd in verbinding gestaan met de spirituele dimensie, maar het is voor het eerst dat ik er -visueel dan- een glimp van kan opvangen.