Art 18
Maanzin versus Maan-invloed
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 14 augustus 2023

Het is typerend, hoe men telkens weer wanneer de astrologie door een of ander the-ma in de aktualiteit komt, men daarvan misbruik maakt om er met scherp naar te schieten. Heel typerend ook, is dat er telkens ook geen enkele brief voor de astrolo-gie, in de reakties of in de "lezersbrieven" wordt opgenomen. Men gaat er immers vanuit dat astrologen geen recht op antwoord hebben, alleen maar aan hun porte-feuille denken, en alleen maar als schietschijf moeten dienen voor de weldenkende wetenschappers die de waarheid in pacht hebben.

Waar men in alle andere sektoren in de nieuwsduiding een objektiviteit probeert aan de dag te leggen, vind men dat blijkbaar niet nodig van zodra het om "de alternatieve wereld" gaat. Lekker tendentieus, en belachelijk maken is geen probleem. En vooral: eenzijdig de tegenstanders van de astrologie aan het woord laten. Men zou toch nor-maliter mogen verwachten dat men bij een artikel over astrologie, men OOK een as-troloog om kommentaar zou vragen om een zweem van onpartijdigheid te geven. Maar neen hoor: blijkbaar is alleen de telefoon van skepp bekend.

De maan-ipulatie -als "zij" met woordassociaties spelen, mag ik dat ook- gaat zover dat wie een artikel schrijft, zich niet eens meer de moeite moet geven om zichzelf te profileren als artikelschrijver: de naam van de schrijver staat in klein achter het voorwoord van het artikel, maar op geen enkele manier argumenteert hij waarom hij het dringend motief en de benodigde expertise had om dit artikel te schrijven. Niet nodig nietwaar, want ALLE weldenkende wetenschappers zijn het er zogezegd roe-rend over eens dat het allemaal larie is. En dan die associatie Maanzin-Waanzin als titel, o wat spitsvondig en subtiel dat toch gevonden is!

Als ik in het middelbaar ooit een verhandeling van dit allooi zou ingediend hebben met enkel een verzameling gemeenplaatsen en dooddoeners, dan zou ik het van de leraar terug gekregen hebben met een onvoldoende erop, en met de nota: "sloganesk, maar niet-argumenterend". Het zijn ook zulke ingrepen van advokaten die door de rechter als irrelevant met "argumentative" maar dus niet ter zake doend worden te-recht gewezen. Als de schrijver van dit artikel dus het proces had willen maken van "astrologen, healers en coaches", dan had hij daar echt zijn werk van moeten maken, en zich inschrijven op die door hem vermelde sessies, zoals serieus onderzoeksjour-nalisme vereist. Twintig euro is niet het einde van de wereld, of is hij misschien even krenterig als vooringenomen? Is het gewoon overnemen wat hij op het Internet heeft gelezen tegenwoordig ook al "onderzoek"?

En inhoudelijk dan: sinds wanneer is het smijten met "grote getallen" GEEN drogre-den? Dat heb ik ook reeds op het middelbaar destijds geleerd: wat drogredens en dus geen achte argumenten zijn. ALLE wetenschappers? Bij nader toezien blijken die te bestaan uit een astronoom die al jaren "uit hoofde van zijn beroep" een heuse kruis-tocht tegen de astrologie meent te moeten voeren; de statistieken van een neurowe-tenschapper; het boegbeeld van de weerman die weliswaar elke dag trouw het weer voorspelde (!), maar ook al enkele grote bochten heeft genomen in gemaakte uitspra-ken (ontkenning van de klimaatopwarming bvb); en dan nog eens een sociaal psy-choloog, die het vat wishfull thinking en placebo weer eens als passe-partout open-trekt om alles wat niet korrespondeert met de materiëel-rationele doctrine meent te kunnen wegspoelen. Het gekende rationeel fanatisme.

Als er iets voorspelbaar is, zijn het de gebruikte argumenten waarmee de "weten-schap" keer op keer afkomt om haar eigen eenzijdig paradigma mee te verdedigen. Men doet zich niet de moeite om bij wijze van verandering ("objektiviteit"?) eens andere statistieken te onderzoeken: de hulpdesks met noodoproepen in relatie met de frekwentie tov de maanstand bvb. In de kraamafdelingen van ziekenhuizen is het drukker bij Volle Maan: vraag het aan het zorgpersoneel dat daar werkt. En nu we het er toch over hebben: ook in de psychiatriese opvangtehuizen is het bij Volle Maan drukker dan bij Nieuwe Maan. En kijk eens naar de voortplantingscyclussen van dieren die in rivieren en oceanen leven: zijn muggen die massaal uitkomen bij Volle Maan misschien placebo-gevoelig? Of nachtdieren die voornamelijk onder de Maan in plaats van onder de Zon leven, en cyclussen hebben die op de Maan afge-steld zijn (konijnen dragen 1 maand; katten 2 maanden), is dat uit zelf-hypnose? En bomen, als de sapstroom bij Volle Maan zoveel sterker is bij Volle Maan -met allerlei praktiese gevolgen vandien voor houtbewaring, enten, snoeien, .....-, is dat dan een gevolg van wishfull-thinking bij de bomen? Of zou er dan toch "meer aan de hand zijn"?

Bovenstaande pagina komt uit mijn kursus astrologie die al ruim 30 jaar aan deelne-mers geef. Dat zijn objektieve manifestaties die in de "stof" kunnen waargenomen worden, al eeuwen lang kwalitatief erkend en prakties gebruikt zijn geweest door miljoenen mensen, en desnoods kwantitatief kunnen gerubriceerd worden volgens hun percentage opbrengst. Wat meer is: ze kunnen herhaald worden, wat funda-menteel één van de belangrijke kriteria is van wetenschapsbeoefening om "feiten" te kunnen accepteren als "geldig".

Wat ook op ontelbare manieren kan herhaald worden is hetvolgende experiment: oesters gaan open bij vloed; de zee brengt dan immers met de getijdestroming plankton aan als voedsel voor die oesters. Haalt men die oesters uit de oceaan, en steekt men hen in een aquarium -ook al is dat midden op een kontinent waar geen zee is- dan openen zij zich op het uur dat op die plaats vloed zou zijn, ttz wanneer de Maan opkomt. Maw: ze reageren niet op de getijden, maar rechtstreeks op de Maan. Anders geformuleerd: de Maan werkt niet alleen in op het water van de oceanen, maar ook op alle leven in die oceanen. En op de waterhuishouding op het land.

Als de mens voor 70% uit water bestaat, waar haalt hij de arrogantie en het idee van-daan, om te poneren dat zijn waterhuishouding NIET aan Maan-invloed onderhevig zou zijn? Ik val in herhalingen, maar ontkenners zijn fantiek hardleers: als er zoge-zegd geen Maan-invloed zou bestaan, waarom werd de tijdsindeling dan sedert ouds-her in maanden uitgedrukt? Waarom spreekt men dan sedert oudsher ook over de maandstonden bij vrouwen? Alle grote cycli, en alle grote kringlopen van stoffen, worden door de Maan beheerst, of men dit nu wil geweten hebben of niet. In alle grote kulturen werd het belang van de Maan erkend, en werd rekening gehouden met Maan-fasen en -cycli die energie-verschuivingen in het leven op Aarde aankon-digen. Dat heeft een even grote werkelijkswaarde en accuraatheid als de weersvoor-spellingen.

Is het dus noodzakelijk om in naam van "wetenschapsbeoefening" een gesloten geest te kultiveren, die bepaalde werkelijkheden a priori uitsluit omdat ze niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met zijn eng wetenschappelijk belief? ECHTE wetenschapsbeoefening sluit niets a priori uit, en onderzoekt de realiteit met een open geest van verwondering. Oordelen vellen over de waarde van iets nog vóór men het heeft onderzocht, is dus niet meer dan het uiten van VOORoordelen. En als men iets zogezegd de moeite niet vindt om te onderzoeken, dan moet men er ook geen uitspraken over maken. Al diegenen die aldus op die manier denken te kun-nen scoren door goedkoop te appeleren op "wat algemeen aanvaardbaar wordt ge-acht", ondermijnen in realiteit hun wetenschappelijke credibiliteit. Alles op één hoop gooien -ALLE astrologen, healers en coaches- ALLEEN maar verdenken van geldge-win, getuigt van een weinig genuanceerde manier van denken en van een bedenkelij-ke deontologie. Er is een berg aan informatie over duizenden jaren menselijke kul-tuur en kennis te vinden die deze goedkope rationalistiese beweringen tegenspreken. Ik laat het aan de verstandige lezer zelf over, om te konkluderen waarom zulke een-zijdige denkers dan menen die te kunnen ontkennen.