Art 2
Intuïtie is geen gevoel of geloof (2)
RUBRIEK: Intuïtie-Energie    Geplaatst op 2 november 2007

In wezen komt het hierop neer: niet enkel de wetenschappelijke benadering staat tot onze beschikking om ons een beeld van die realiteit in ons bewustzijn te kunnen vormen, maar een gans scala aan verschillende kanalen. Een stuk (verguisd) instinct, een stuk (emotie) voelen, een stuk denken, en een flinke portie bewustzijn om al de verkregen informatie te bundelen en tot een coherente resultante samen te brengen. Wij bezitten dus -en wij niet alleen, maar ook ALLE levende wezens rondom ons- verschillende intuïtieve vermogens. Het is de kwalijke gewoonte, van die allemaal onder één gemeenschappelijke noemer "intuïtie" te smijten, terwijl men daartussen beter een onderscheid zou maken. Bij de ene persoon werkt de intuïtie bijvoorbeeld "instinctiever", bij een andere gevoelsmatiger, en bij een derde meer met plotse "invallen". Aldus heeft men ook helderzienden, helderhorenden, heldervoelenden, en helderdenkenden en helderwetenden.

Verwar intuïtie dus niet met gevoelens, of reduceer het vermogen ertoe niet louter tot gevoelskanalen. Veel hangt daarbij af in hoeverre iemands gevoelskanalen correct functioneren; de mate waarin hij bekend is met de aard, het mechanisme én de valstrikken van de verschillende gevoelens zal de mate bepalen waarmee hij zijn emotionele intuïtie -bijvoorbeeld empathie- juist kan laten werken. Om de verwar-ring kompleet te maken, noemt men dit tegenwoordig soms "emotionele intelligen-tie"; het heeft niets met ons intellect te maken, maar alles met ons bewustzijn!

Verwar intuïtie ook niet met een "volledige afwezigheid van denken" zoals men dat in de New Age nogal eens graag als noodzakelijk voorstelt. Men komt daartoe vanuit het standpunt dat gedachten de gevoelens kunnen verstoren, en het denken het bewustzijnsproces zou verstoren. Als je gevoelens en je gedachten met elkaar in de clinch gaan en je naar twee kanten trekken, of als je moet mediteren, is dat het geval. In alle andere gevallen, is onze rechterhersenhelft de zetel van ons intuïtief denken: ons creatief, beeldend, vertikaal denken dat ons toelaat om analoge verbanden te maken. Het is ook ons "vertaalbureau", dat ons toelaat om signalen van andere intuï-tieve kanalen in beelden of inzichten te vertalen, waarmee we "aan de slag kunnen". Het telepaties vermogen om beelden op te vangen bijvoorbeeld, moet gevolgd wor-den door het vermogen om die beelden ook te interpreteren; zoniet blijft men als een koe die naar treinen staart.

Als onze intuïtie ons dus iets te kennen geeft, heeft die informatie vaak een hele weg of bezinkings-en bezinningsproces doorheen de verschillende kanalen en bewust-zijnsniveau's meegemaakt: doorheen ons lichaam (instinct), de gevoelswereld (emoties) en het mentale (gedachten), om uiteindelijk als een boodschap in het be-wustzijn op te duiken. Instinctieve intu´tie werkt daarentegen bliksemsnel, en geeft informatie in een fractie van een seconde. Als individu hebben we er alle belang bij om het onderscheid te leren maken, en de verschillende soorten intuïtie in de juiste omstandigheden te leren gebruiken.We hebben er alle belang bij naar onze intuïtie te leren luisteren ipv -om wat voor reden ook- haar te wantrouwen. En we hebben er alle voordeel bij om de specifieke manier waarbij de voorkeur -intuïtie bij ONS werkt, te leren kennen en hanteren.