Art 20
Het verschil tussen het Occulte en het Spirituele
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 5 november 2018

Voor we samen dit mijnenveld betreden, is het geraadzaam ons te beraden over wat een aantal begrippen werkelijk en wezenlijk inhouden. Dit is niet alleen noodzakelijk om deze begrippen in onze eigen geest duidelijk te kunnen onderscheiden in hun essentie, maar ook en vooral om de komplete verwarring te vermijden, die ontstaat door al deze begrippen zomaar achteloos op ťťn berg te werpen. Het spirituele, het occulte, het esoteriese, het religieuze, het mystieke, ..... zijn weliswaar begrippen die sterke associaties met elkaar hebben, maar die tegelijk ook hun zeer specifieke, en dus verschillende inhoud hebben.

Ook al maken de religies aanspraak op "het spirituele", toch zijn religieusiteit en spiritualiteit bijvoorbeeld, niet hetzelfde. Religie of godsdienst, verbindt (religare: Latijn) mensen met een zelfde geloofsovertuiging, en in religieuze gebouwen -of dit nu kerken of tempels zijn - die ter ere van God zijn opgetrokken, houdt men ere-diensten om zijn geloof te getuigen en te bevestigen. Er zijn steeds zogenaamde "heilige geschriften" die door de "Verlichte Stichter" werden nagelaten (de bijbel, de koran, de veda's, de mantra's, ....-resp. Jezus, Mohammed, Buddha, ....), en er is een religieuze doctrine, met voorschriften en een moraliteit. De verering van "plaatsen" waar de Verlichte Meester is geweest, of van bepaalde relikwieŽn (haren, beenderen, gewaad, bekers, objekten, ....) vallen dan eerder onder bijgeloof; net zoals gebeden OM iets te bekomen (een goede uitslag, gezondheid, succes, kinderen, een goede oogst, ....) want eigenlijk is bidden op zich "neutraal". De verering van "heilige man-nen"(en vrouwen natuurlijk) als reÔncarnatie van de Verlichte Meester, valt eveneens onder "bijgeloof", want strikt gezien heeft men deze "kopieŽn" niet nodig. Anderzijds is elke godsdienst sectair, omdat de doctrine "heilig" en dus onaantastbaar is. Wanneer nieuwe "Meesters" opstaan die deze doctrine willen wijzigen, dan worden deze nieuwe sekten genadeloos onderdrukt (Katharen, de orde der Tempeliers, ...), of splitst de sekte zich af als een nieuwe godsdienst ( Orthodoxe, Protestantse, Angli-kaanse kerk).


Wat een geloofsleer gemeenschappelijk heeft met een okkulte leer, is het feit dat men VERTREKT van een bepaalde leer: de doctrine. En de manier om ERIN te ko-men gebeurt door acceptatie van deze doctrine als "realiteit" (voor hemzelf). Men is een praktiserend "beoefenaar" omdat men een believer is; verwerpt men die doctri-ne, dan is men een disbeliever. Een agnost verwerpt niet alleen het bestaan van een God, maar ook het bestaan van een andere dan materiŽle realiteit. Een occultist daarentegen bestudeert deze verborgen, diepere realiteit en haar geheimen. Vaak is dit ook esoteries: alleen voor ingewijden. Een inwijdingsritueel "om bij de club te treden" is een vast concept; en de boeken die erover geschreven worden zijn niet alleen hermeties, maar vaak in een soort bombastiese taal, symboliek en beeldspraak die ontoegankelijk is voor niet-ingewijden. Het accent ligt op openbaringen om te kunnen begrijpen. De bedoeling ervan is een kennis te bereiken waarin de geheimen van het bestaan zijn vervat: de Alchemisten zochten naar het geheim van de "stof" , om hun "alchemisties goud" te kunnen maken als bewijs dat ze de stof hadden be-meesterd. Elk okkult genootschap vertoont dezelfde rituelen en diensten die men ook in godsdiensten aantreft. Op zijn best onderzoekt men de esoteriese realiteit en probeert me de mens te verheffen boven de stof. Maar op zijn slechtst zoekt men macht die deze kennis zou verlenen. Tot waar dit kan leiden, illustreert bijvoorbeeld de cultus die door SS-man Himmler werd ontwikkeld uit heidense en Germaanse elementen in het kasteel te Wewelsburg, dat als het nieuwe occulte centrum van de wereld zou dienen nadat de nazi's de oorlog zouden gewonnen hebben. Men zal het niet graag horen, maar zowel het nationaalsocialisme, als het kommunisme vertonen kenmerken van een godsdienst: een doctrine, een charismatiese leider die op handen wordt gedragen (nadat hij alle tegenstanders heeft uitgemoord), en volgelingen die de leider adoreren in een blinde gehoorzaamheid.
Heel wat van de New Age ontwikkelingen vertonen okkulte, dan toch op zijn minst religieuze kenmerken. Ze worden nogal eens voorgesteld onder het label Aquarius, terwijl ze in realiteit stoeien en baden in diezelfde, 2000 jaar oude Vissen-geloofs-sfeer. IntuÔtie is niet deze subjektieve zoektocht naar willekeurige Tekens en "bewij-zen" , waarvoor zij wordt versleten, maar een werking van de rechterhersenhelft die analoge verbanden en synchroniteiten kan ontdekken.

Aan het ander uiteinde van de schaal, bevindt zich de wetenschap: produkt van het analyties en causale linkerhersenhelft-denken, dat alleen "bewijzen" in de materiŽle realiteit zoekt en erkent. Op die manier snijdt men een heel stuk van de levende realiteit en beleving weg: alles wat met de "andere dimensie" van het leven dan het stoffelijke te maken heeft. Als men het spirituele moet bevrijden van haar negatieve konnekties met godsdienst en geloof die er een soort alleenrecht op claimen, dan moet men haar dus ook emanciperen uit het keurslijf van de wetenschap.

Wat IS dan het spirituele (wel)? Het is een bestaansLAAG van de realiteit, die na de materiŽle, de mentale en de psychiese laag komt. Ik leg dit uit. In het materiŽel vlak, werkt men met de stoffelijke realiteit: dingen, feiten, data, stoffen, handelingen, ge-drag, ....In het mentaal vlak, focust men zich op gedachten, ideeŽn, argumenten, het verstandelijk begrijpen der dingen. In het psychies vlak, gaat men op zoek naar de motiveringen, de opvattingen, de grondslagen en de waarden die de psyche beweegt, doet denken en tot handelen brengt. En wanneer men dit vanuit het spiritueel vlak beschouwt, dan probeert men te doorgronden welke universele inzichten, "waarhe-den" of archetypiese verhalen daar achter steken. Wat zoekt de geest te realiseren, door de psyche deze motiveringen mee te geven, om tot deze welbepaalde gedachten en daaruit voortvloeiende handelingen over te gaan? Wat bezielt een mens?

Men deze verschillende lagen ook bewustzijnslagen noemen, omdat het van het be-wustzijn afhangt in hoever men zich van deze realiteiten bewust is, hoe zijn perceptie is van de realiteit, en in welke mate men het volledig verhaal van de realiteit in die gelaagdheid kan "zien". Het toont meteen ook aan dat het bewustzijn hierbij de centrale rol inneemt: onder het motto "ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is", handelt, denkt, motiveert en spreekt iedere mens naargelang het niveau waarop zijn bewustzijn (kan) funktioneert(eren). Iedereen kijkt naar de "realiteit" doorheen zijn bril, maar de hoe bewuster iemand is, hoe meer hij erin slaagt het VOLLEDIGE ver-haal van de realiteit (in zijn diepgang en gelaagdheden) doorheen zijn bril te zien en te vertellen. Dus dat is ook het Aquarius-principe: een persoon die spreekt VAN-UIT zijn direkt en levend bewustzijn, ipv een bepaalde godsdienstige doctrine te ver-kondigen. Dit bewustzijn brengt immers tegelijk tot uiting, in welke mate men cohe-rent zijn inzichten tot realiteit brengt in zijn visies, zijn woorden en zijn daden. Zonder bewustzijn blijven "hoogdravende teorieŽn" slechts luchtkastelen, of kunnen handelingen niet het platvloers platform van eigenbelang overstijgen.

Het is dus geen kwestie van semantiek, van al deze begrippen van hierboven een an-dere naam te geven: ze overlappen elkaar slechts gedeeltelijk. Wanneer we hen uit-zetten op de 4 bovenvermelde bestaansvlakken, dan kunnen we duidelijker zien WELK specifiek gebied elk van hen "beslaat". Figuren (net hierboven en hieronder) maken dit duidelijker dan lange omschrijvingen: de mens vindt nieuwe woorden uit voor begrippen die bijna synoniemen zijn, maar lichtjes verschillende gebieden be-schrijven. In de figuur hieronder kan men ook het verschil zien tussen een open geest die uitwisseling en feedback toelaat TUSSEN deze verschillende bestaanslagen; en een gesloten geest die fanatiek alles reduceert tot de perceptie en het kader van wat zijn doctrine of zijn geloof hem voorschrijft. Zijn belief vertekent zijn inzichten en herschrijft zijn verhaal.