Art 26
Het verschil tussen Verlichting en Bewustzijn
RUBRIEK: Bewustzijn    Geplaatst op 29 december 2019

In de menselijke geschiedenis maakte de Verlichting (zogezegd) een einde aan de Duistere periode van de Middeleeuwen. Het Licht van de rede , de wetenschap en het intellekt verdreef de "onwetendheid" en het bijgeloof van een "barbaarse" tijd, en be-streed het misbruik en dogmatisme van kerk en staat. Viat lux- laat er Licht zijn- is een gezegde dat al van veel vroeger dateert, uit bijbelse tijden (Genesis), en nadien als logo is gebruikt geworden van ontelbare bewegingen en organisaties tot en met de Vrijmetselarij. Het is een bekende metafoor voor het ontstaan van iets nieuws, of voor het verdrijven van onwetendheid. Archimides in zijn bad, zag ook plots het Licht: "Eureka! Ik zie het in!". Het Licht van het inzicht verdrijft de duisternis van onwetendheid.

Wanneer men dit echter probeert te kooien in een ritueel van initiatie, dan probeert men het proces te forceren, als zou men wijsheid kunnen ontvangen in een inwij-ding, een ceremonie, een "magiese" formule of mantra (sekten en guru's), een be-paalde techniek (Reiki), een nieuwe naam, ja zelfs de simpele aanraking of omhel-zing van een (al) "Verlichte Meester" (?). De nadruk ligt dan op het PLOTSE karakter van dit proces, als zou men eensklaps tot inzicht komen, zoals men door een blik-semschicht zou getroffen worden.

In feite zijn dit stuk voor stuk praktijken van de magie, die sinds oudsher de esote-riese benadering heeft doorsneden. Er is echter geen echte reden om deze twee as-pekten met elkaar onverbrekelijk te doorweven, tenzij vanuit een (eeuwenoude) ten-dens om te behoren tot het selekt clubje van "ingewijden" en een hermetiese kennis te bezitten, die het gros der mensen NIET bezit. Het "viat lux" wel als zeer letterlijk geÔnterpreteerd: als het verschil tussen "zij die weten" en de "onwetenden". Het is de manier waarop iedere nieuwe sekte of godsdienst ontstaat, en op onderbewust ni-veau het verlangren naar macht uitdrukt: vanuit de duisternis van het obscure, uit te groeien tot een beweging die in de kultuur en de maatschappij meetelt en in het "volle daglicht" mee bepaalt en vorm geeft. Het is het verhaal van het Christendom, van de Islam, en de natte droom van heel wat godsdienstfanaten geweest.

Hamvraag is evenwel of deze "verlichte Meesters" en deze "verlichte Initiaties" uit het verleden behalve een impakt op de sociale en politieke struktuur van een maat-schappij, ook enig werkelijk spiritueel impakt hebben gehad op de mensen die er leefden. Men kent ondertussen misschien mijn stokpaardjes: keer op keer in al mijn artikels, benadruk ik het verschil tussen kennis en wijsheid, tussen belief en bewust-zijn, en tussen religie en spiritualiteit. Deze hebben NIET dezelfde betekenis, en kun-nen derhalve ook niet op ťťn hoop gesmeten worden.

In die kontext moet ik zeker de zogenaamde Lichtwerkers vermelden. Want ook hier krijgt men in feite dezelfde signalen: bewust leven wordt voorgesteld als leven vanuit zijn "hoogste Licht", of hoe men "het hoogste kosmiese licht kan belichamen", of hoe men zich moet verbinden met de "Godsvonk in de Bron". Behalve dat het ge-deeltelijk als een soort uitbreiding van de chakra-healing (licht op de aura) kan be-schouwd worden -de healing van alle zielen en Gaia-, vindt men er verder ook een hoop begrippen uit de oude esoteriese geschiedenis (zoals de violette vlam van Mees-ter Saint Germain die niet meer was dan een charlatan die in de 18e eeuw leefde en beweerde dat hij diamanten kon transmuteren (de oude alchemistiese illusie) en verschillende eeuwen oud was; naast natuurlijk al de andere "Ascended Masters"),de theosofie ( de Zeven Stralen) de Rozenkruisers, het gnosticisme (aeons), de kabbalah en last but not least de "nieuwe" steeds herhaalde, erg hoogdravende en vooral op verkeerde manier gehanteerde New Age begrippen (zoals eenheidsbewustzijn; ziele-licht; je hoogste trilling; gidsen; de schare engelen; channelen; 5D-bewust-zijn;....). Behalve dat men een heel leven zoet kan zijn om dit onontwarbaar kluwen te ontwar-ren, en het mij persoonlijk koppijn bezorgt, hebben deze allemaal twee kenmerken gemeen: ze zijn erg hiŽrarchies gestruktureerd (Spirituele HiŽrarchie-discipelen), en leggen er de nadruk op dat inzichten en wijsheid je geschonken worden door een engel, een Meester, Jesus, ......Het beeld hierboven illustreert dit op treffende wijze.

Dat bewustzijn van buitenaf zou (moeten) komen staat echter volkomen haaks op de essentie dat het als een groeiproces van binnenuit optreedt. "Onderweg" heeft men in al die mystiek en esoteriese hypothesen en teoriŽn dus iets zeer essentiŽels over het hoofd gezien, en in al zijn hermetisme blijkt het uiteindelijk zo obscuur, dat het zijn doel -helderheid- totaal mist. Laat ons dus aub op Aarde neerdalen, en kijken wat het bewustzijsproces echt inhoudt.

Bewustzijn is geen (goddelijk) geschenk, maar zoals alle andere levensfenomenen, iets waaraan we moeten werken. Wanneer we aan onze tekortkomingen en onze problemen werken, wanneer we aan ons Karma werken, wanneer we met leed en pijn worstelen, dan rijpen in ons bewustzijn inzichten als resultaten van deze spiri-tuele arbeid. Dit houdt in dat ons bewustzijn niet buiten ons Aards bestaan in het hier en nu staat, noch dat onze spiritualiteit buiten ons stoffelijk existeren zou staan. Ons leven in het hier en nu, IS onze leerschool. Ons Karma ZIJN onze lessen. En we zijn geÔnkarneerd OM te leren: als psyche een groeiproces mee te maken. Zonder "inzet" is een psyche immers veel minder genegen om te (willen) "leren". "Geschen-ken" helpen ons vooruit in ons leven alhier, maar problemen (oplossen) helpen ons vooruit in onze spirituele groei. Er zijn geen "short cuts" waarbij ons inzichten op een gouden presenteerblaadje van bovenaf of buitenaf aangereikt kunnen worden.

Dit werpt een ander licht (!) op de rol en het aandeel van bepaalde essenties die hier-aan deelnemen. Vaak niťt op de manier en in diť mate welke worden voorgesteld.

Te beginne met het bewustzijn waarmee alle mensen met elkaar in verbinding staan. Dit bestaat, en men heeft zelfs gevonden dat dit voor ALLE levensvormen op Aarde geldt. Zoals: wanneer bij een bepaalde apensoort in een dierentuin, de dieren hun voedsel eerst leren wassen alvorens het op te eten, dan ziet men dat apen van dezelf-de soort maar op andere plaatsen, dat ook beginnen te doen. Zoals: wanneer planten op een bepaalde plek leren zich te verdedigen tegen een aanval van een specifiek in-sekt door welbepaalde toxines aan te maken, dan kunnen exemplaren van dezelfde soort die elders leven, dat ook. Zoals: als een geleerde op het punt staat iets nieuws te vinden of uit te vinden, dan staan op datzelfde moment tientallen andere geleerden alover de wereld op het punt hetzelfde te doen. Dat is het proces van het synchro-nisme. Of van het bovenbewustzijn dat werkzaam is. Dit volgt specifieke verbin-dingskanalen: chemiese via de lucht of via enzymen in de bodem en schimmels bij planten; mentale kommunikatie via boeken, media, .... bij mensen. Geluidskanalen ("tamtam") bij dieren; of chemiese via het water.

Maar men kan dit bovenbewustzijn niet gaan forceren of manipuleren. Ook niet zo-gezegd "ten goede": met duizenden tegelijk mediteren om een bepaald effekt te heb-ben op het bewustzijn van ANDEREN. Het is immers eigen aan dat bewustzijn, of het in staat is en open staat OM deze signalen op te vangen. Ingeval van niet, ver-wordt die stroom van bovenbewuste signalen, tot een verdrongen onder-bewustzijn. Het individuele bewustzijn moet iets zťlf in-zien. Of het moet in dermate gegroeid zijn, dat het in staat is om het signaal te kunnen verwerken. Ook dit kan men weer niet manipuleren, zoals soms wordt gesteld dat plots massaal als bij toverslag de sig-naalbedrading van alle mensen zou kunnen worden "geupdated"(?) om deze signalen ineens wťl op te vangen.

Kortom, het bewustzijn groeit of werkt zich naar iets toe. De laatste stappen kunnen weliswaar in een versneld tempo gebeuren, omdat alle puzzelstukken dan in elkaar blijken te vallen. En dan kan men het gevoel hebben van "in een flits" tot inzicht te zijn gekomen, terwijl men vergeet in evaluatie te nemen, dat men er zich daarvoor luttele maanden of zelfs jaren heeft naartoe gewerkt.

Net zo bestaan gidsen: persoonlijke helpers "aan de andere kant". Maar deze hulp-verleners hebben net zoals de terapeuten hier, vooral een adviserende rol: een aan-tal levensbedreigende krisis-momenten ten na waar zij als "beschermengels" kunnen tussen komen, bestaat hun taak vooral uit het geven van informatie om dingen beter in hun perspektief te plaatsen, en van advies om dingen beter te kunnen duiden. En net zoals de psychiese adviseurs alhier, moeten zij dit doen door het probleem te ex-trapoleren naar een hoger vlak van bewustzijn, maar tegelijk het in zo'n vorm uit-drukken dat het aansluit bij de ervarings- en belevingswereld van iemand. Veel van die gechannelde berichten en boeken, tonen wat mij betreft ietwat ijdele entiteiten die vergeten zijn wat het betekent een levende mens uit vlees en bloed te zijn, en zon-der veel empathie hun "verheven" boodschappen even door de strot der sterfelijken willen duwen. De paar echte helderzienden die ik in mijn leven heb ontmoet, geven door kommunikatie met hun gids(en) echter persoonlijke informatie die bruikbaar is voor het leven van zij die hun advies vragen.

Dit brengt ons tot de kern van ons verhaal: de inzichten dat het bewustzijn verwerft of verwerkt, dienen een praktiese toepasbaarheid te hebben voor het konkrete leven HIER. Aan hoogdravende teoretiese beschouwingen of ingewikkelde terminologieŽn heeft men weinig of niets: men kan ermee het spel der kennis spelen, of zich ledig houden met de never-ending studie ervan, zoals intellektuelen dat zo graag doen. Het groeiproces van het bewustzijn moet men echter ZELF voeren. En het gebied waar dit bewustzijn opereert en groeit, ligt HIER. Het proces van de bewustzijns-groei is derhalve een alledaags en gestatig proces, waarmee men stap voor stap vor-dert door met zijn problemen om te gaan en ERDOOR te gaan. Het leren oplossen van zijn alledaagse problemen, leert niet alleen boven zijn karma uit te groeien, maar ook een hoger bewustzijnsvlak aan te snijden. Het spirituele doel is niet van de "ver-lichting" te bereiken -wat uiteindelijk een soort publieke verkondiging is van zijn ei-gen subjektieve spirituele evaluatie (met alle gevaren en mogelijke misbruiken van-dien) en een claiming van zijn eigen sociale rol daarin (met alle misverstanden en verkeerde verwachtingen vandien)-. Trouwens, dat illustreert dan alleen de tragiek van hen die hun hele leven mediteren, zazen, mantra's zingen, asceties hun lichaam pijnigen, .... zonder ooit de verlichting te zullen en te kunnen bereiken.

Het spirituele doel is, van tot zo gebalanceerd en bewust mogelijke mensen uit te groeien, die de essentiŽle verhalen begrijpen van hoe mensen en de wereld met el-kaar interageren. Want wat ook zijn achtergrond, zijn kultuur en opvoeding , zijn ras, zijn klimaat, zijn geslacht, zijn sexuele of politieke voorkeur, zijn persoonlijke ge-schiedenis moge zijn, wat alle mensen gemeenschappelijk hebben, zijn deze univer-sele thema's: hoe van iemand te houden, hoe een relatie te hebben, hoe om te gaan met anderen, hoe een kind op te voeden, ......... Want: zo buiten, zo binnen.