Art 11
Gemanipuleerde aardappelen.
RUBRIEK: Maatschappijkrtiek    Geplaatst op 1 juni 2011

Dat artikel zou eigenlijk bij de rubriek Natuur-Tuin moeten horen, ware het niet dat men er zowel in de berichtgeving als in de politiek misbruik van maakt, om iets dat relatief "onschuldig" is, in een kompleet negatief daglicht te stellen en als een een vorm van "terrorisme" -figuurlijk én letterlijk- voor te stellen.
Deze nieuwsduiding is dus kompleet tendentieus en ongepast: waar haalt men het in zijn hoofd om naar naar aanleiding van deze aktie het FLM tot "de meest gehate groepering van het land (!)" uit te roepen? Dat is pure stemmingmakerij! Sorry, dus beste lezer, dat ik me even heb laten gaan en bij het lezen van dat krantenbericht me niet kon weerhouden er een " Maar waar haalt men dat (in godsnaam)?" bij te schrij-ven. Primo tonen de politici voortdurend hun onmacht ten toon, als het erom gaat een regering voor "het land" te vormen; de nieuwsduiding toont zich opmerkelijk lief en geduldig tov hun gestuntel en gefoefel. Secundo, verliep de aktie zelf erg vrede-lievend en grotendeels ludiek: als men dát al "gewelddadig"gaat noemen, dan kan ik er alleen maar uit konkluderen, dat men de dag van vandaag zogezegd niets meer gewoon is. Wat zou men dan nu van de "studentenrellen" van de zestiger jaren of van de fameuze boerenbetogingen gevonden hebben? Zijn wij dan één grote bende bangeriken geworden die niets meer kunnen hebben? Mijn vader zaliger zou daar-over gezegd hebben: "Hebben wij daarvoor de oorlog meegemaakt?". Een agent is zowaar "voor lange tijd arbeidsongeschikt" omdat hij zijn pink heeft gebroken! Zijn wij een volk van doetjes geworden?
Tertio: het geweeklaag over het patattengeld dat dan in rook is opgegaan, klinkt ook totaal hypokriet. Als er ergens miljoenen voor de zoveelste nutteloze bouw, presti-gieuze projekten zoals de TGW, kompleet nutteloze studies of luxueuze galadineetjes worden verspild, kraait geen haan. Maar als het over genetisch gemanipuleerde pa-tatten gaat: ohlala, miljoenenverlies! Als dat één ding aantoont, is het dat de gene-tiese manipulatie big business is! Waarin multinationals meer dan een vinger in de pap hebben.

Laat ons daar even inhoudelijk bij stilstaan: big business voor wie? De boeren?
I don't think so! Want die gemanipuleerde "produkten" worden gepatenteerd en worden dan "eigendom" van de biotechnologiese bedrijven. Ah ja man: we hebben er zoveel in geïnvesteerd; dan moeten we dat geld wel terugkrijgen nietwaar! Terug-krijgen? Binnenrijven in veelvoud ja, want de landbouwers worden dan verplicht de gemanipuleerde aardappelen af te nemen aan de prijs door de internationale bedrij-ven bepaald. De tijd dat men even zijn patatten bij een teler ging kopen, is voorbij nietwaar! En zélf zijn pootaardappelen kweken? Dat mag niet nietwaar, want die patatten zijn "eigendom" van het bedrijf!
Vaart de natuur er dan wel bij? Goed, men moet de gemanipuleerde patatten dan weliswaar minder met herbicides en insekticides bespuiten.... Insekticides? Hélaba: had de minister-president en minister van landbouw Kris Peeters himself niet gezegd dat het aandeel van de biologiese landbouw in het land moet vergroten naar aanlei-ding van de bio-week, deze week uitgerekend? Wie bio-landbouw zegt, zegt: NIET spuiten. Waarom heeft men dan patatten nodig die wél moeten bespoten worden? Het toont de vastberadenheid(sic) van de politici aan in het kiezen van hun "beleid". Ze lullen er maar wat op los, naar-gelang het van pas komt.
En de konsument dan, ik en u, die zo graag zijn patatjes eet, zal die er dan wel bij varen? Zal onze nationale groente erdoor dan beter, en goedkoper worden? I don't think so! Ten eerste hangt de kwaliteit af van de soort, de bodemgesteldheid en het weer. Wat het eerste betreft, zullen de gemanipuleerde rassen de andere verdringen, wat sowieso minder keus zal opleveren in de soorten die op de markt zullen komen. En wat de rest betreft: dat zal ervan afhangen: hoe men de bodem bewerkt en be-mest, en hoe het weer ieder jaar zal uitvallen.


En een belangrijke faktor die niet echt kontroleerbaar is, maar waarover men in alle talen zwijgt: de effektiviteit van deze gemanipuleerde experimenten. Het geloof in de wetenschap! Sorry hoor, maar als men stukken "vreemd DNA" in de natuur los-laat, dan vertoont deze natuur sedert oudsher het vermogen om dat "in te bouwen". Insekten zullen deze gemodifiëerde stukjes DNAook opslaan, en op hun beurt im-muun voor de gebruikte insekticide worden. Dat is zo met DDT geweest, en dat is zo met met antibiotika, etc.... Ook het feit dat deze "synthetische veredelingsmethode" een geknipt en geplakt stukje DNA voorziet van een virusachtig of bacterieel stukje DNA en daardoor het vreemde DNA veel mobieler maakt, werd afgedaan als "onbe-langrijk". Welk effekt kan dit hebben op het milieu en de volksgezondheid op lange termijn? We hebben er het raden naar! Het "debat" wordt achter gesloten deuren gevoerd en kritische vragen worden met intimidatie geweerd. Van wetenschappelijke integriteit is nauwelijks nog sprake sinds de commercialisering van ons hoger onder-wijs. Durf denken over geld, maar zwijg over risico's blijft de hoofdtoon van deze belangrijke maatschappelijke kwestie. En dan ben IK, kind van de sixties, die juist daarvoor de studentenrevolte heeft gevoerd, die moet zeggen: "Hebben we daarvoor de sixties meegemaakt?". Niet gehinderd door hypokrisie alweer hebben de 5 recto-ren van de Universiteiten in ijltempo de koppen bij elkaar gestoken en de aktie in scherpe bewoordingen veroordeeld. Het FLM heeft zich hierdoor buiten het debat geplaatst! Ja zeg: het FLM mocht van in de beginne gewoon niet deelnemen aan het debat! Zie: dit artikel
Een sterk staaltje van demagogie en waarheidsverdraaiiing dus.
Wat rest dan over van de officiële versie van dat verhaal? De ggo-aardappelen zijn genetisch gemanipuleerd om "resistent te zijn tegen de aardappelplaag (Phytoph-thora infestans)". Maar er bestaan vandaag al verschillende phytophthora-resistente aardappelrassen waar geen genetische manipulatie aan te pas kwam!
Wat dan uiteindelijk rest, is een sterk staaltje van volksmanipulatie -ik zou zeg-gen: soort zoekt soort- , waarbij het nieuws wordt vervormd naar de "noodwendig-heden" en een vereniging van idealistiese mensen die minder platvloers denken wordt verketterd en op allerlei manieren wordt onder druk gezet. Met sankties en gerechterlijke vervolging.

Het ontslag van één van de aktievoerders (zie bovenstaand krantebericht) toont aan hoe men deze repressie van "overheidswege" voert. Men "mag" in allerlei "kom-missies" gaan zetelen om over zijn idee te debatteren (lees: te lullen), zonder dat zijn stem op enige wijze een verschil kan maken. Het werkelijke beleid wordt nooit daar genomen, en adviezen legt men achteloos naast zich. Men heeft immers al besloten dat geneties gemanipuleerde groenten er zullen komen, zodat elk "debat" praat na de vaak is. Wanneer jonge intellektuelen dan beu om op die manier "officiëeel blazerd te worden, kiezen voor de direkte aktie om het probleem en de diskussie openbaar te maken, toont het reactionair establishment, dat het probleem nooit echt bespreek-baar is geweest. Er is dus in realiteit geen sprake van een "patattenoorlog" maar van een perceptieoorlog, waarbij de machtshebbers de media bespelen om zij die NIET met hun beleid akkoord gaan, te "diaboliseren".