Art 22
Over Entiteiten en problemen ermee
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 6 december 2020

Als sjamaan wandel ik zowel in deze zijde, als in gene zijde, en soms moet ik tussen beide bemiddelen. Normaal dus dat ik regelmatig een mail krijg toegestuurd die over entiteiten -een betere term dan het verouderde geesten- gaat. Laatst kreeg ik dit verzoek in mijn mailbox:

Ik en mijn partner zijn op zoek naar een hulpverlener die ons kan helpen met het opruimen van zeer zware en agressief overschaduwende entiteiten. We leven al maanden onder konstante aanvallen. In de eerste paar maanden van dit jaar kre-gen we af te rekenen met aanvallen van bepaalde individuen ... we weten niet he-lemaal zeker wat erbij betrokken was, maar er is zwarte magie op ons gebruikt ... gericht op ons door middel van foto's, donkere zegels ... astrale aanvallen... op afstand gadeslaan en stalken .. implantaten ... verwisselingsvelden .. holografische inprentingen ... valse herinneringen ... Rond mei kwam de aanwezigheid van deze entiteit binnen ... het heeft de coderingen en identiteiten van andere mensen ge-pusht ... gedachten, herinneringen, en gevoelens geblokkeerd ... zijn percepties ge-pusht en alles van ons leven overgelapt ... dromen gecreŽerd ... het heeft de geest van mijn partner gebonden en spreekt 24/7; mijn partner moet er elke seconde van de dag tegen vechten en kan zich niet concentreren op eenvoudige dagelijkse ta-ken ... Het dwingt zichzelf op in mijn borst en lichaam ... verandert mij, en ik kan mezelf niet meer voelen ... Het creŽert beelden ... en neemt letterlijk alles in ... Het probeert ons over te nemen ... we werden teruggeduwd van ons genezend levens-pad ... Het heeft zich opgeworpen onder de naam de naam 'azazel' en 'wesadek'... We zijn naar een paar parahulpverleners geweest , maar deze entiteiten verande-ren elke sessie in een spel, en drijven de spot met hen ... Tot nu toe heeft niemand ze kunnen zien of verwijderen, hoewel enkelen ervan overtuigd waren dat ze dat de-den ... Heb je ervaring met zoiets? Zo niet, kunt u iemand aanbevelen die ons kan helpen?

Eigenlijk was er ook niet zoveel om vanwege privacy hiervan weg te laten tenzij het mailadres; geen echte identiteit, geen persoonlijke historiek, geen uitleg van waar-mee deze persoon dan eigenlijk bezig is, niet eens een vermelding van waar zij af-komstig is (het was in het Engels geschreven). Het zou dus ook om een flauwe grap kunnen gaan: mensen die zich proberen interessant te maken, of studentikoze jon-geren die even de draak willen steken met een para-werker door een overdreven "sensationele" mail in elkaar te steken. Maar iedereen krijgt van mij het voordeel van de twijfel, tot bewijs van het tegendeel.

Maar ondertussen was dit eigenlijk ook nogal onbeleefd opgesteld, zonder inleiding waar deze persoon mijn naam en mailadres had gevonden, en zonder de minste voorstelling van de eigen persoon en achtergrond. Zomaar PATS met de deur in huis vallen, en een hoop data midden van de living uit een zak neerschudden. Een grote zak ook, gezien de veelheid aan bezweringen en magiese rituelen die -naar eigen zeggen- op hen werden toegepast. Als het ware een heuse kompilatie van alles wat op dat gebied zo ongeveer bekend is. Dat deed mijn wenkbrouwen fronsen: waarom die hele sante-boetiek? Dat was "van het goede teveel", om echt geloofwaardig te kunnen zijn.

Bovendien, dat nog eens in de kamer smijten van die twee namen: was dat om het verhaal geloofwaardiger (proberen) te maken? Ik heb deze namen even gegoogeld, en wat ik heb gevonden deed mijn wenkbrouwen nog meer fronsen. "Azazel": een demon die bokkenoffers vroeg -vandaar het begrip "zondebok"-, die in het Westers occultisme werd gecultiveerd als satanisme (waarbij Satan vaak aangeroepen wordt onder de naam Azazel). En Wesadek schijnt dan weer een "Gevallen Engel" of een "Schaduwdanser" te zijn, die wordt vernoemd in de Wesadrak, de Budhara Metrartoniese wedstrijden (?) die werden verondersteld te hebben plaats gevonden volgens een totaal imaginaire en ingebeelde tijdslijn, ver vóór de bekende kulturen. Ik stop hier, want wanneer ook mijn voorhoofd begint te fronsen, krijg ik koppijn.

Maar goed, twee konklusies dringen zich op: ten eerste, dit persoonlijk verhaal doet leentje-pik bij het occultisme, waar niet alleen magiese praktijken en bezweringen schering en inslag zijn, maar waar ook aan rituelen en geesten al teveel macht wordt toegekend. Als men zich realiseert dat de Lichtwezens of "Engelen" of Gidsen in hun begeleiding van mensen strikt gebonden zijn aan regels en alleen in extreme en zeldzame gevallen van levensgevaar echt mogen tussenkomen, zou het een komplete diskrepantie zijn dat de "Demonen" of negatieve entiteiten dit wél zouden vermogen en kunnen. Omdat zij geen morele code hebben, en zich aan God noch gebod storen? Maakt niet uit: de paralelle werelden van mensen en geesten bevinden zich in een andere dimensie en zijn dus elk onderworpen aan de limieten ervan. Wat keer op keer in romans, films en videogames als scenario wordt voorgesteld, is dus een on-mogelijkheid. De realiteit is deze: net zoals er in de gewone wereld negatieve en ver-velende mensen rondlopen, kan men ook aan de "andere kant" negatieve en kwaad-aardige entiteiten ontmoeten. En net zomin als de eersten, zijn deze laatsten almach-tig, maar gebonden aan de natuurlijke wetten en grenzen van hun onderscheiden wereld.

Er bestaan slechts 3 manieren, waarop men last kan krijgen met of van Entiteiten.

De eerste heeft te maken met personen die destijds te lang op eenzelfde plaats heb-ben gewoond, daaraan teveel gehecht zijn geraakt, en zich daaraan vastklampen al was het een manier om niet te accepteren dat ze ondertussen gestorven zijn. Die eens-levenden beschouwen nieuwe inwoners die "hun" plek komen in beslag nemen, daarom als indringers, en proberen die met de middelen die ze hebben de daver op het lijf te jagen om hen daar te ver-jagen. Ook op plaatsen waar mensen abrupt en op gewelddadige wijze het leven hebben verloren (ongeluk, moord, ...), blijven eens-levenden vaak nog lang rondspoken (tot hun moord opgelost is geworden en de schuldige is gestraft bijvoorbeeld). Op plaatsen van groot leed waar mensen werden opgesloten, gemarteld en vermoord, zoals op concentratiekampen, blijven steeds een aantal "wachters" achter om ervoor te zorgen dat deze gruwel "levend" in de herin-nering blijft en niet verloren zou geraken.

De tweede manier heeft te maken met mensen die te open staan: hun energieveld vertoont gaten door misbruik, door traumatiese ervaringen, door alkohol of drugs, .... . Langs die gaten kunnen entiteiten ongemerkt binnensluipen, en de persoon dingen "toefluisteren". Soms deels "ten goede" zoals bij dissociatie van de persoon-lijkheid als reaktie op geweld: een "rancuneuse" entiteit komt tussen als een "nieuwe identiteit" om de persoon te leren zich beter te verweren, en komt op de propppen van zodra de persoon aangevallen wordt. Maar meestal gebeurt dit vooral "ten slechte" , omdat de entiteiten door bemiddeling van de persoon opnieuw hun rancu-nes en wraakgevoelens proberen uit te leven. Dat zijn "slechte adviseurs", die een beïnvloedbare persoon proberen te bespelen. Op dezelfde manier dat mensen in rehab niet meer met "foute vrienden" mogen omgaan, die hun zwakheden opnieuw zouden triggeren.

De derde manier is bij mensen die in de paranormale sektor werkzaam zijn, als healers, hulpverleners, lichtwerkers, chakra-readers, mediums, channelers, .... Deze dienstverlening vereist kwaliteiten van empathie en openheid om zich te kunnen "verplaatsen" in iemand anders; en kwaliteiten om met andere niveau's van de wer-kelijkheid verbinding te maken, dan deze van het plat vlak der materie. Een goe-de healer kan iemand aanvoelen, en kan oplossingen vinden die betrekking hebben op de levensproblematiek en het karma van de persoon. Maar twee problemen zijn daarbij verbonden voor de hulpverler zelf: hij moet zich ook kunnen sluiten wan-neer dit nodig is, en hij moet de kontrole blijven houden over het proces. Als men de deuren van zijn huis niet sluit, dan kunnen dieven zijn huis binnendringen. Als men de "kraan van zijn openheid" niet kan dichtdraaien, dan kunnen entiteiten bin-nensluipen. Als het weerstandsvermogen van het lichaam verzwakt is, dan kunnen microben het organisme binnen dringen. Wanneer iemand zijn grenzen niet genoeg bewaakt en altijd beschikbaar is, dan kunnen anderen ongestoord zijn aandacht op-eisen. Wanneer iemands energieveld voor niet genoeg afweer kan zorgen, dan wordt hij als het ware ten alle tijde beschikbaar voor allerhande entiteiten. Dit zijn analo-gieën die eenzelfde proces verduidelijken.

Men moet daar niet altijd malafide drijfveren achter zoeken: het aantal mensen bij wie entiteiten aandacht kunnen opeisen, is uitermate beperkt. De meeste mensen zijn immers kompleet ongevoelig voor hun bestaan en aanwezigheid; of hebben er schrik voor, wat op hetzelfde neerkomt. Telkenmale als ik op vakantie in een ander kontinent of kultuur ga, wordt ik de eerste dagen werkelijk "bestormd" door entitei-ten. Het is alsof zij denken: "Oh, een nieuwe! Die kennen we niet! Hé! Hier!" De eerste dagen loop ik dan ook steevast wat ziekjes rond, en dat komt heus niet van de jetlag alleen.

Maar goed: wat zoeken entiteiten dus bij de levenden? Wat alle mensen en dieren ook zoeken: aandacht. En als iemand dus paranormaal veel te open rondloopt, loopt hij als het ware met een lichtreclame rond: "Entiteiten hier!". En als hij zich dan nog eens onvoldoende kan sluiten, beginnen ze langs alle kanten ongevraagd aan hem te "trekken". Entiteiten zien dat als een "invitatie". Ik heb ooit eens een chakra-reader zien rondlopen alsof er een klos verbindingskabels in zijn aura waren inge-plugd. Healers moeten hun aura en chakra's regelmatig reinigen en laten regenere-ren. Die "gaten" in het energeties veld kunnen ook tijdelijk ontstaan door vermoeid-heid of overwerking. We zijn mensen en geen robots, dus we funktioneren met ups en downs; yin en yang: onze energie is een levend veld.

Maar nog een ander facet is uitermate belangrijk: hoe méér men zich paranormaal "uitrekt" -ik vind geen betere omschrijving- hoe groter de front-of grenslijn wordt die men moet bewaken. Hoe verder men gaat in het expanderen van zijn paranormale vermogens, hoe groter ook de schaduwkant wordt die hen in balans moet houden. Er zijn paragnosten die hun werkzaamheid uitbreiden tot healing en beïvloeding op afstand; behalve de vraag in welke mate dit mogelijk is en dus de vraag naar inte-griteit daaraan verbonden, roept dit ook geweldige problemen op. Waarom? Ten eerste omdat de Levensstroom nooit Eenrichtingsverkeer is: als iets ongeremd kan uit-stromen, kan ook iets anders ongeremd binnen-stromen. De poort staat dan immers wagenwijd open.

En ten tweede: zijn belief bepaalt zijn perceptie. Als daarin "plaats is" voor al-machtige goedaardige Engelen, dan is daar automaties OOK plaats voor almachtige kwaadaardige Demonen. We zijn -alweer- bij de zin en de onzin van het belief aan-beland. Als men gelooft dat "goede" entiteiten en mensen mirakels kunnen verrich-ten, en dat de grenzen tussen beide dimensies zo gemakkelijk kunnen overbrugd worden, dan gelooft men automaties ook dat "slechte" entiteiten en mensen gemak-kelijk kwaad kunnen stichten met bezweringen, spreuken, formules, ... Dit behoort trouwens tot het traditioneel dualisties wereldbeeld met Goed en Kwaad, God en Duivel, Hemel en hel. Een beeld dat er door films en games wordt ingedramd.

De realiteit, is echter dynamieser: net zoals aan deze zijde mensen hun karma kie-zen volgens de daden die ze maken of niet maken, kiezen ook aan gene zijde entitei-ten hun "plaats" uit een veelheid aan mogelijkheden. Daar zijn lichtere, maar ook donkerder plaatsen in alle gradaties, zoals er hier allerlei gradaties bestaan tussen dag en nacht. Om een lang verhaal kort(er) te maken: als men ondanks de geschei-den dimensies problemen krijgt met entiteiten, is dat grotendeels aan zichzelf te danken. Omdat men een belief hanteert waarin men hem deze macht geeft, en omdat men een levenshouding neemt waarbij ze kunnen binnendringen. Daarom: als men hun beïnvloeding wil doen stoppen, moet men hen niet "laten verwijderen", maar moet men zijn belief veranderen. Ze hangen immers samen met zijn belief.

Daarom was het verzoek "help mij af van deze kwade entiteiten" ook futiel en op zich negatief: de persoon die mij deze mail heeft opgestuurd, formuleerde al de "oplos-sing" IN de vraag. Als men hulp vraagt voor een bepaald probleem, moet men niet de arrogantie hebben om zelf al de "oplossing" te formuleren, maar de nederigheid heb-ben om te luisteren wat de ervaringsdeskundige erover te vertellen heeft. Het her-metisme van een belief manifesteert zich dan als het feit dat men daarover niet WIL kommunikeren. Men staat teveel open in zijn Levenspool, maar potdicht in zijn Kop, terwijl het net omgekeerd moet zijn. Een belief moet de weerslag zijn van de werkelijkheid, en niet omgekeerd, want dan "kreëert men een "werkelijkheid" vol-gens zijn belief. In kontakt met entiteiten gaat het echter niet om zijn perceptie, maar HOE men in zijn energie staat. "Ga weg. Ik heb je niet geïnviteerd. Je hebt hier niets te zoeken!", moet zonder vrees en mét overtuiging uitgesproken worden. Men moet geen "formule" uitspreken, maar menen wat men zegt. Als men dat niet doet, werkt dat niet. Niet met kinderen, niet met honden, en niet met entiteiten.