Art 6
Het zesde zintuig: nabeschouwing
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 15 december 2008

Ik heb mijn evaluatie over de tv-serie "Het zesde zintuig" vrij snel gepubliceerd; toch sneller dan de artikels in de meeste tijdschriften en kranten. Ik voel mij nu "ver-plicht" daar een nabeschouwing aan toe te voegen, gezien daar nog een aantal "facetten" bijgekomen zijn. "Facetten" die mij doen konkluderen dat "het nog ERGER is" dan ik het in mijn evaluatie heb voorgesteld.

Met name het artikel in de krant De Morgen van 13 december geeft hiervan de te-neur waar. Nu, De Morgen blinkt niet bepaald uit in een serene benadering van "alles wat met het buitenzintuiglijke te maken heeft"; dat blijkt al snel uit de ironiese titel: "Ons vijfde zintuig zei: er klopt iets niet met het Zesde". Daarmee bewijst deze krant dat het motief dat áchter die "journalistieke zoektocht naar de waarheid" schuil gaat, op zich ook minder nobel is dan men laat uitschijnen: men maakt de rekening van de tv-serie, OM een afrekening met het behandelde ONDERWERP te kunnen maken. Dat zijn echter twee verschillende zaken. Het VERSCHUIFT de geloof-waardigheid van het fenomeen, in casu "het paranormale", naar de geloofwaardig-heid van de tv-serie. In mijn evaluatie heb ik reeds opgemerkt dat ik me hierover weinig illusies maak: in mijn eigen kontaktname met de produktie, zat het er hem -telefonies(!)- al vrij snel "bovenarms op", omdat ik wou "diskussiëren" ipv van ge-woon "vragende partij" te willen zijn. Voor mij was dat toen al genoeg om af te haken, en met wat ik nu weet, ben ik blij dat ik toen de branie heb gehad om dat besluit te trekken.

Zoals ik ook al zei: het is geen goede zaak, als "de zaak" van het paranormale -al van aard in deze kultuur polemies- door een WEDSTRIJD, ondergeschikt wordt aan de noodwendigheden van de wedstrijd-formule en tv-serie. Men kan begrijpen dat het in het belang van de tv-reeks is, dat de kandidaten over het wedstrijdverloop en -uitslag hun mond moeten houden tot de allerlaatste aflevering op de buis is versche-nen. Dat dit "kontraktueel" vastgelegd wordt, kan men ook begrijpen vanuit de in-valshoek, dat "verliezende" kandidaten uit wraak voor hun verlies, wel eens het goe-de verloop ervan zouden kunnen proberen verstoren. Wanneer de afloop van een film of de uitslag van een voetbalmatch "verklapt" wordt, wordt het spanningsele-ment en dus ook de interesse voor het grootste deel weggenomen. Want, zoals ik ook reeds heb opgemerkt: neem dat element WEG, en er blijft inhoudelijk bitter weinig in deze serie over om zich in te kunnen interesseren.

Tot daar gaat de vergelijking met ANDERE wedstrijd-series à la Robinson Expeditie, Peking Expres, enz op (met de bijkomende bemerking: men vind het blijkbaar een noodzaak om van ALLES een wedstrijd te maken!). MAAR: ...... met dit belangrijk verschil, dat er met Het zesde zintuig geen geld te verdienen is. Men zou hierbij kunnen denken: " Waarom niet eigenlijk?". Of: "Slim gezien van deze productie: zo maakt men GOEDKOPE televisie en dus veel winst!".

Maar het gaat nog veel verder en ingrijpender dan dat: de kandidaten zijn "verplicht" een zogenaamd wurgkontrakt met de productie, Tévé Company, te tekenen, waar-door dit productiehuis hen tot 5 jaar lang "in zijn broekzak" heeft. Ze zijn hierdoor ook verplicht een exclusieve managementovereenkomst aan te gaan (en 25% van hun geldgewin afstaan) en een "absolute " geheimhouding na te leven, ttz niet alleen over de wedstrijd als dusdanig, maar over ALLES. Mijn eerste reaktie hierop was: Kan dat? Mag dat? Is dat wel wettelijk, als ze niet eens betaalde "werknemers" zijn? Mijn tweede reaktie: OK, als ze zo dom zijn om zoiets te ondertekenen, maar WAAR-OM doen ze dat dan in hemelsnaam? IK zou zo'n onding nooit getekend hebben: 250.000 euro boete bij " schending" van "het kontrakt"; je ziet van hier dat ik dat zou doen! Je ziet van hier dat ik mij zou laten voorschrijven wat ik zou mogen doen en niet, zeggen of niet zeggen, schrijven of niet publiceren. Allo zeg: dat zijn 19-de-eeuw-se praktijken!

De hamvraag (en wel degelijk) bij dit alles is dus: als twee partijen een kontrakt af-sluiten, dan is het toch de bedoeling dat BEIDE partijen daar wel bij varen. Dat is maar een billijke kwestie van "geven en krijgen". Wat KRIJGT de produktie dus: een goedkoop programma, kandidaten die "ervoor willen gaan", een volledige garantie over het goede verloop, PLUS nog eens het vooruitzicht op een mogelijk geldgewin, als de kandidaten zich zouden ontpoppen tot heuse kaskrakers. En wat GEEFT de produktie (of wat krijgen de kandidaten) daarvoor in ruil? Gewoon de bekendheid door het medium en de reeks. Dat is dus serieus "eenrichtingsverkeer", waarbij het medium zijn MACHT misbruikt, en geen enkel risico neemt. Natuurlijk dat kandida-ten die GEEN finalisten waren, zich bedrogen voelen: zij hebben een "lege doos" gekregen, en moeten door het kontrakt dat zij ondertekend hebben tegelijk braaf hun mond houden.

En wat dan met kandidaten die wel goed gescoord hebben in de selekties, maar die dat kontrakt NIET wilden tekenen? En als er zo waren, en dit dus niet "kon" getoond worden, bewijst dit dus dat het gebeuren "in scène" werd gezet, en roept dat uiter-aard vragen op in welke mate dit allemaal korrekt is verlopen. Als een deontolo-gie volgen niet zijn voornaamste bekommernis is, dan rijzen er natuurlijk twijfels in hoever niet alleen de feiten werden weergegeven, maar ook in hoever ze niet werden gemanipuleerd. Men heeft er dan alle belang bij om hier en daar wat informatie te "laten lekken". Men kan het toch niet maken, dat men finalisten brengt die er niet veel van terecht brengen! En dit doet dan helaas weer twijfels rijzen over de "voltref-fers ", waarover ik het in mijn evaluatie heb gehad. Elk om beurt één voltreffer "ka-do" gekregen?

Er blijft dus uiteindelijk een wrange smaak over. Niet alleen wordt het paranormale hier door zijn ondergeschiktheid aan de noodwendigheden van een wedstrijd "ver-morzeld", maar is het bovendien ook ondergeschikt aan noodwendigheden van de produktie! Ik heb ervoor verwittigd dat deze serie de "paranormale sector" meer kwaad dan goed zou doen: quot erat demonstrandum! Daarom zou ik met deze ook weer mogelijke kandidaten voor een TWEEDE reeks willen waarschuwen om er ze-ker NIET aan deel te nemen. Want vanaf nu zwijg ik als vermoord over dat onding!