Art 11
Chemtrails en H.A.A.R.P
RUBRIEK: Het Paranormale    Geplaatst op 23 september 2013

Alhoewel ik over dit onderwerp, in mijn artikel van juni reeds een duidelijk stand-punt heb genomen, wordt ik nog steeds, zoals iedereen trouwens, met "informatie" daarover bestookt. Meer zelfs: naar aanleiding daarvan, wordt mij verweten dat "mijn geest niet open genoeg zou staan", en dat ik zou weigeren "genformeerd" te willen worden.
Met mijn geest is alles in orde, dank u, en die geest heeft tot nader order, nog steeds de vrijheid om ZELF onderwerpen te onderzoeken, daarover na te denken en daar dan uiteindelijk de konklusies over te trekken die zich opdringen. In eer en geweten, zoals dat noemt, en zoals dat moet zijn. Ik laat de integriteit van mijn bewustzijn niet belagen door mij schatplichtig te achten aan n of andere visie, en ik laat de sereni-teit van mijn denken niet vertroebelen door n of andere hype.

En die nieuwste hype zijn dus die "chemtrails": in een common sense worden feiten, hypothesen, percepties en illusies tot n "verhaal" gebrouwen, die via het Internet en de sociale media massaal als "bewezen" worden verspreid. Dat doet mij denken aan het verhaal dat kommunisten destijds verspreidden, dat Cuba het "ware" was, of aan dat van de Maosten die beweerden dat in China het Marxisties ideaal werd ver-wezenlijkt. Boute beweringen, die door de tijd kompleet achterhaald zijn gewor-den, maar waarvoor NIEMAND die ze destijds de wereld heeft ingestuurd, zich sindsdien voor verontschuldigd heeft: "Sorry, ik was mis!"

Hooguit een "Dat was de geest van de tijd nietwaar(???)". En NU is het dus blijkbaar "de geest van de tijd" om het verhaal als dat van chemtrails klakkeloos voor "waar" aan te nemen, en over te nemen. Wie immers bij de "progessieven" en de "groenen" wil behoren, die bezorgd zijn over het voortbestaan van moeder Aarde, MOET(!) zich daarvan bewust zijn! En wie "dissidente" signalen geeft, is een "dommerik" of "een gesloten geest" die dingen niet wil aannemen. Dat is duidelijk!

Goed, laat mij dan even voor advokaat van de duivel spelen, en vaststellen WAT er dan eigenlijk "waar" is in dit verhaal. H.A.A.R.P bestaat, dat is een feit. En in tegen-stelling wat tot de naam misschien zou kunnen oproepen, speelt dit "onderzoekscen-trum" geen harp met het elektromagneties veld van moeder Aarde, maar bestookt ze haar ionosfeer. "Ze" doen daar "experimenten", ook dat valt niet te ontkennen, en dat heeft de klokkenluider Nick Begich (foto hierboven) in kaart gebracht. Maar hier stopt al het pakket "feiten", en beginnen de hypothesen.
Want wat daarop volgt, komt voort uit wat ik als het geloof in de almacht van de wetenschap, of als het Frankenstein-syndroom zou willen bestempelen. Jawel, daar zit wel degelijk een stelletje ongeregeld in Alaska die zichzelf "wetenschappers" noe-men en de ionosfeer electromagneties bombarderen, maar wat het effekt daarvan is, dat weten zij zlf niet! Het "doel" dat zij daarbij vooropstellen, nl de manipulatie van die ionosfeer, heeft meer te maken met pr-praat om hun eigen bestaan en financie-ring mee te verrechtvaardigen, en met een wishful thinking over hun eigen moge-lijkheden. Het gevaar dat hun gepruts kan veroorzaken, is dus veel reler dan wat zij zogezegd "realiseren". En dit gezegd zijnde, is de werkelijkheid van al die gsm-straling via toestellen en zendmasten vele malen nefaster voor u en mij, dan de elec-tromagnetiese "smog" die door HAARP wordt gevormd.

En hier raken we een belangrijk punt: het gsm-verhaal, dat zijn "wij", die gsm's gebruiken. Daarom wil IK er geen. Ook al is er een enorme sociale druk: maar all, "men" kan toch niet zonder! Jawel: ik heb een vaste telefoon, en ik heb een mail, dus ik ben bereikbaar. De rest is een kwestie van afspreken, en HOE men afspraken maakt. Maar het is natuurlijk veel gemakkelijker naar een externe "vijand" te wijzen ipv in eigen boezem te kijken: het zijn niet wijzlf, die iedere keer het electromagne-ties veld van onszelf en onze omgeving verstoren, wanneer we onze gsm gebruiken, de chemtrails zijn de grote schuldigen, en HAARP de grote boosdoener!
Die hemelfoto's die zogezegd het "bestaan van chemtrails bewijzen(?)", zijn vooral illustraties van hoe de mens dingen kn zien, die hij zo graag WIL zien. Lui met neus voor zaken hebben al op die trend ingespeeld, door machientjes op de markt te brengen, die de zogezegde invloed van chemtrails zouden opheffen. Komaan mensen, waar is jullie gezond verstand gebleven: dat is pure oplichterij! En dan die foto's van "ervoor" en "erna": mooie hemelfoto's, en die hemel, die kan soms op korte tijd snel veranderen. Dat is nu eenmaal zo. En ik keek reeds als kind naar de "strepen" die vliegtuigen achter zich lieten, en hoe die veranderden.

In het verhaal van chemtrails komen 3 "succesverhalen" convergerend samen: de komplot-teorie, de succestory van de wetenschap, en het materialisme. Zonder deze 3 komponenten, kan men immers niet geloven dat het ZO eenvoudig zou zijn, om mensen FYSIEK te manipuleren. Men kan zich trouwens afvragen waarvoor dit nodig is, als het gros der mensen de eigenschap vertoont om zich psychies-sociaal al als een gedwee kudde vee te laten manoevreren. Teveel willen, doet juist opvallen. Maar goed, de vraag of iets mogelijk is voorbijgaan, door daar direkt een bevestigend antwoord aan te koppelen, maakt dat men het niet meer kan bevragen: het wordt dan simplisties een kwestie van een believer of en non-believer te worden. Kies je "kamp": "progressief" of "konservatief".

Dat verlegt het hele verhaal en de diskussie van zijn fundament; want wie het ver-haal van de chemtrails zomaar als "waar" overneemt, neemt GELIJKTIJDIG de visie van de almacht van de materialistiese pendant en de almacht van de wetenschap over. Op dezelfde manier laten vrouwen bij wie het gen voor borstkanker is vastge-steld, zich tegenwoordig al eens "preventief" de borsten wegnemen. De aanwezigheid van bepaalde DNA ziet men dus niet meer als en mogelijkheid, maar als een zeker-heid tot. Niet alleen is dat het verhaal van de "maakbare mens" en de "maakbare werkelijkheid", maar ook het in wezen erg pessimistiese verhaal van de onmacht van de geest. Men gaat er immers vanuit, dat de "reaiteit" kanker NIET door zijn emotionele en energetiese instelling, of door zijn levenswandel wordt benvloed. Niet alleen getuigt dit van een zeer eenzijdige visie, maar het maakt de mens ook erg onmachtig: hij kan niet meer vertrouwen op zichzelf, maar moet zijn soelaas en toevlucht nemen tot de wetenschap.

Deze almacht is echter slechts een illuzie: op geen enkele manier heeft "de weten-schap" deze KONTROLE over de realiteit, ook al suggereert ze van wl. Kanker is "beheersbaar" maar nooit echt "kontroleerbaar": men heeft er slechts binnen een be-paalde marge greep op, en elke in-greep KOST een prijs op een ANDER vlak. Het-zelfde wat de Natuur betreft; hetzelfde wat de Natuur-processen betreft. Onkontro-leerbare rampen als de orkaan Katrina en de kernramp van Fukushima, illustreren dit, voor zover dit hoefde.

Ik volg dus het verhaal van de chemtrails NIET, omdat ik niet hou van komplot-teo-rien; omdat ik de almacht van de wetenschap en de materie verwerp; omdat ik onderwerpen niet wens te reduceren tot een "geloofskwestie"; en omdat ik bovenal wl de autonomie van denken en bewustzijn wil benadrukken. Ontneem aub de mens niet van zijn ware en enige macht en kontrole die hij heeft: zichzelf. En dat doet men wl, als men klakkeloos het verhaal van de chemtrails volgt, zonder bij zichzelf te rade en te rede te gaan, of "dit wel kan" en "of de realteit zo in elkaar zou zitten".

EPILOOG (23 april 2014)

Blijkbaar verstaan sommige mensen een NEEN niet, en ben ik weer met informatie daarover "gebombardeerd". Men doet dus inspanningen om het IDEE ervan alge-meen te verbreiden, in die mate dat een zekere Rosalinde Peterson (die een site heeft over chemtrails op Facebook) daarover een lezing heeft mogen geven op een verga-dering(!) van de Verenigde Naties afdeling Landbouw (zie: hier). Believers zien dit allicht als een konsakratie, want de video ervan wordt voorgesteld als :"Chemtrails, here is your proof 100%". Dat dit wishful thinking is, blijkt primo uit het gegeven zelf: komen spreken over een bepaald onderwerp, BEWIJST niet automaties WAT men zegt. En vervolgens uit de INHOUD van deze lezing. Ik heb mij de moeite ge-daan om deze video helemaal te beluisteren, en ik kan alleen maar konstateren dat Rosalinde niet meer heeft gedaan dan de algemene visie daarover te verkondigen, en helemaal niet met nieuwe feiten of bewijzen is komen aanzetten. Haar bekommernis voor de landbouw en voor de algemene opwarming van de Aarde staan buiten kijf, dus ik twijfel niet aan haar goede bedoelingen. Maar uit wat bestond haar lezing anders dan uit een een kompilatie van afzonderlijke (algemeen bekende) thema's als klimaatverandering, globale opwarming, groei van landbouwgewassen, fotosynthese, de bezoedeling van drinkwater, jet-verkeer, .....ZONDER dat ze daarbij tegelijk het verband met chemtrails op n enkel moment heeft kunnen aantonen, wat nochtans het ONDERWERP van haar betoog was.

Dus daarover hetvolgende: de landbouw, de bossen, en de ecosystemen hbben in-derdaad last van de globale opwarming, maar of dit aan de chemtrails moet toege-schreven worden, is een heel andere kwestie. Het drinkwater, zal in de decennia die komen een heel cruciaal probleem worden, maar of het drinkwater nu eerder door chemtrails, dan door bodembezoedeling, industrie, waterverontreiniging en ANDE-RE luchtvervuilingen gebeurt, is uiterst dubieus om te poneren. De landbouw en het landschap hebben overigens meer te lijden onder de herbiciden en pesticiden, de kunstmest, genetiese manipulatie en de grootschalige manier van bewerken en telen, dan van chemtrails. En het jet-verkeer tenslotte is weliswaar een probleem, vooral daar waar de luchtvaartroutes zich situeren, dat de klimaatafdruk van reizigers de hoogte injaagt, maar zoals ik al heb vermeld, mag men gewone "contrails" (en alle foto's daarover) niet verwarren met het doelbewust loslaten van chemiese partikels in de lucht. Terloops kan men zich trouwens de vraag stellen: hoe dom moeten die Amerikanen dan niet zijn, dat ze hun EIGEN land en bevolking daaraan willen blootstellen op "grootschalige wijze"?

De dag van vandaag is het niet alleen "de overheid" die zijn burgers op tal van manie-ren "in het oog houdt", maar kan eigenlijk niets meer wat publiekelijk plaats vindt, geheim en ongemerkt blijven. Wat ik dus mis in dat samenzwerings-verhaal, zijn -om in dezelfde sfeer te blijven- residuen van konkrete getuigenissen. Deze chemiese brol moet immers ergens geproduceerd worden, en dan getransporteerd worden; een courante levering daarvan aan een militaire basis kan niet ongemerkt blijven. En als ook al de NASA zogezegd meedoet, moeten daar mails, gesprekken, orders of me-mo's van terug te vinden zijn. Een grootschalig projekt vraagt ook de medewerking van heel wat mensen, die stuk voor stuk getuigen daarvan zijn. Men kn proberen iets in de doofpot te stoppen, maar dat is gedoemd om te mislukken, heel zeker wan-neer iedereen nu met een smartphone rondloopt. Zolang ik aldus geen onweerleg-baar bewijs krijg van DIE aard, ben ik meer geneigd aan te nemen dat de chemtrails ontstaan zijn door het volgen van verkeerde brain-trails. Alle goede bedoelingen ten spijt.